Het Nieuwe Testament of alle boeken des nieuwen verbonds van onzen Heere Jezus Christus

Front Cover
gedrukt voor het Britsche en Buitenlandsche Bijbelgenootschap, 1900 - 484 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 74 - Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het koningrijk der hemelen te weten, maar dien is 't niet gegeven. 12 Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben ; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook dat hij heeft.
Page 90 - Want ook de Zoon des menschen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en zijne ziele te geven tot een rantsoen voor velen.
Page 212 - En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij gelooven zullen. 21 Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader l in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld geloove, dat Gij Mij gezonden hebt.
Page 298 - Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons liefgehad heeft.
Page 91 - What do ye, loosing the colt ? 1X1 133 7 En zij bragten het veulen tot Jezus, en wierpen hunne kleederen daarop ; en hij zat op hetzelve. 8 En velen spreidden hunne kleederen op den weg, en anderen hieuwen meijen van de boomen, en spreidden ze op den weg. 9 En die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende : Hosanna ! gezegend is hij, die komt in den naam des Heeren ! 10 Gezegend zij het koningrijk onzes vaders Davids 't welk komt, in den naam des Heeren ! JHosanna in de hoogste hemelen!
Page 44 - Gelijk de Zoon des menschen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en zijne ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
Page 58 - Heere? 23 En hij antwoordende zeide: Die de hand met mij in den schotel indoopt, die zal mij verraden. 24 De Zoon des menschen gaat wel henen, gelijk van hem geschreven is; maar wee dien mensch, door welken de Zoon des menschen verraden wordt ! het ware hem goed, zoo die mensch niet geboren ware geweest. 25 En Judas, die hem verried, antwoordde en zeide : Ben ik 't, Rabbi ? Hij zeide tot hem : Gij hebt het gezegd.
Page 71 - Want een dag in Uwe voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid.
Page 164 - XII : 40—46. 40. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. 41. En hij scheidde zich van hen af, omtrent eenen steenworp; en knielde neder en bad, 42.
Page 298 - Die ook zijnen eigenen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven ; hoe, zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken t 33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods t God is 't, die regtvaardig maakt.

Bibliographic information