Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Volume 2, Part 2

Front Cover
J. Noorduyn, 1840
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 166 - Europeaan niet eens merkte , dat hij er door kwam , en aan de andere zijde vroeg , of hij baast te BATAVIA was ; maar bet is loch onbetwistbaar , dat de gczondheid der bewonen daarbij vecl gewonnen beeil.
Page 571 - Вом aan. Hierin nu kon de Nederlandsche Landvoogd niet treden ; hij bekrachtigde dus het met de andere Vorsten geslotcne verbond < aan, om tagen onsin opttand te komen , on toeu de pogingen van do« laaUlcn aaiivankelijk gcluklen , wierpon zlj ook bet masker af.
Page 570 - Compagnie al nicer en meer , en werd eindelijk dreigend voor haar gezag en voor de onafhankelijkheid der andere vorsten.
Page 22 - Utrecht m bet iaar 1436 , uitdrukkelijk eene stad genocmd , en als zoodanig behandeld, Zij was toen in geschil met het kapittel van St. Jan te Utrecht, over het bosch genaamd...
Page 457 - De grond bestaat uit cene roodachtige kiezelaarde met een •weinig klei vermengd. De berg is van boven plat en op den top vindt men bet graf van ecnen voormaligen Directeur der , aan den voct des BLAABWISBEROS gelegen , plantaadje Bergendal , BEHKHUIZEN geheeten.
Page 83 - Toorplein , passejbán of aloen-aloeu , komt men aan het gebouw , dat gedecltclijk , eren ais een adellíjk slot, met eene gracht omringd is , over welke eene brug ligt. Vervolgens bereikt men , door drie afdeelingen , de binnenste pendoppo , waar men uit het rijtuig fUpt en door eene poort in de eigenl\jke receptiezaal van den Vont komt.
Page 22 - III ter hulp te roepen. Hoe het met de uitvoering van dit vonnis afgeloopen zij , vindt men nict opgeteekend.
Page 675 - Staat, die gewoonlijk 10 ŕ 12 manscliappen onder zieh heeft, lag vroeger veel verder zeewaarts, alwaar men in het schrale zand nog de grondslagen...
Page 457 - Ned. ell. boven den waterspiegel der rivier , een honten koepeltje opgcslagen, waaruit men een allerverrukkendst gezigt op bosschen , bergen en op de Suriname heeft. Onder den...
Page 568 - К on in;; bevel , om hem aan cenen boom le binden , en met krissen, over het geheele ligchaam , even door de huid te prikken...

Bibliographic information