De Gereformeerde Kerk-bode in Zuid Afrika

Front Cover
1848
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 324 - Want het Lam, dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren ; en God zal alle tranen van hunne oogen afwisschen.
Page 106 - Als die dit oordeelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 15 En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zich zelven zouden leven, maar dien, die voor hen gestorven en opgewekt is.
Page 118 - En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, den eenigen waarachtigen God. en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt.
Page 94 - JEZUS is, welken God voorgesteld heeft tot eene verzoening door het geloof in zijn bloed...
Page 207 - Waar toch het Ultramontanisme zich vestigt en uitbreidt, daar voert het met stelselmatige minachting der rechten van andersdenkenden, strijd tegen het Protestantisme. Reeds openbaren zich de teekenen van dien strijd, en gewis zal het gevaar van dezen toestand vermeerderd worden, als de invoering...
Page 324 - Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.
Page 10 - ... 43 Want het is geen goede boom, die kwade vrucht voortbrengt, en geen kwade boom,die goede vrucht voortbrengt ; 44 Want ieder boom wordt uit zijne eigene vrucht gekend ; want men leest geen vijgen van doornen, en men snijdt geen druive van bramen. 45 De goede mensch brengt het goede voort uit den goeden schat zijns harten ; en de kwade mensch brengt het kwade voort uit den kwaden schat zijns harten ; want uit den overvloed des harten spreekt zijn mond. 46 En wat noemt gij mij : Heere, Heere !...
Page 91 - En het Woord is vleesch geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijne heerlijkheid aanschouwd, eene heerlijkheid als des eeniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.
Page 333 - Werpt alle uwe bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. 8 Zijt nuchteren, en waakt ; want uwe tegenpartij, de duivel, gaat om als een brieschende leeuw, zoekende wien hij zoude mogen verslinden. 9...
Page 323 - Lam, bekleed zijnde met lange witte kleederen, en pa\m-takken waren in hunne handen. 10 En zij riepen met groote stemme, zeggende : De zaligheid zij onzen God, die op den troon zit, en het Lam ! 11 En alle de engelen stonden rondom den troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren ; en vielen voor den troon neder op hun aangezigt, en aanbaden...

Bibliographic information