Biographiske Underrättelser om Professorer vid Kongl. Universitetet i Lund

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Popular passages

Page 39 - Tale tuum carmen nobis, divine poeta, quale sopor fessis in gramine, quale per aestum dulcis aquae saliente sitim restinguere rivo.
Page 162 - Beskrifning på en gammal penning, som förvaras uti Mynt-samlingen vid Universitetet i Lund, införd i 4 Delen af K. Vitterhets -Academiens äldre handlingar, ifran sid. 82 till 140; — 11. Svea Rikes Stats-Kunskap, omarbetad och ökad upplaga af l Delen af hans Större Sammandrag af Svea Rikes Historia, Stockholm 1784; — 12. Justa parentalia manibus Regis Regnique Senatoris &c. Comitis Caroli Gyllenborg persoluta 1747; — 13. Oratio exsequialis in. memoriam Theol. Doctoris et Archi - Episcopi...
Page 219 - ... skämt, likt biet, hade icke honung blott, men gadd också. Mången träffad narr med blygsel vände hem ifrån dig, undrande med skäl, att den lugne vise kände all hans galenskap så väl. Stilla verka, gagnande försvinna, ej att prisas utaf bygd och hof, var det mål, du ville vinna, ensam främling för ditt eget lof: lik den dagg,' som himlen droppa låter, endast nattens öra hör dess fall, men, när solen tändes åter, grönska både dal och vall. Tvenne menskoåldrar gick du nära,...
Page 87 - ... sist Biskopen i Strengnäs, Johan Bilberg, men efter hennes bortgang 1714 blef han orygglig i sitt beslut att förblifva ogift. Ur den grafskrift, som han egnade hennes minne, och som är införd i Andra delen af...
Page 89 - Biskop. .Utom den consistoriela vården, samt årliga visitationer, höll han tvenne prestmöten *) inom de tre och ett hälft år, som han styrde stiftet. Dessutom underviste han sjelf blifvande prester: och hVad skulle icke en sådan mans lärdom verka! Det var icke endast en undervisning, utan en invigning i embetet, som föregick den offentliga, då han lade på deras hufvuden sina obefläckade händer. Oegennytta och...
Page 129 - Wretander, i dess hus, för att af honom enskilt undervisas, flyttades derifrän 1700 till Gymnasium i Linköping och blef 1705 Student i Upsala, der han i 6 år uppehöll sig. Under sitt vistande på sin hemort i Östergöthland 1710, blef han bekant med den odödlige Anders Rydelius, som viste honom sä mycken godhet, att han beslöt att följande året resa till Lund. På Grefve Carl Gyllenborgs recommendation for han i Sept. månad 1714 till England, för att der i ett...
Page 218 - Pedantismens mörka andar drogo långt iirån din boning med sitt hot Gästfrihet och glädje togo på din tröskel vän och fremling mot. Med en min, som ej på vördnad pockar, med en Väns, ej en Beskyddares, satt Du lugn bland dina silfverlockar som en christnad Socrates, Mognad vishet låg i hvad Du sade, sjelf i glädjens ton den låg ändå ; ty ditt skämt, likt biet, hade icke honung blott, men gadd också. Mången träffad narr med blygsel vände hem ifrån dig, undrande med skäl, att...
Page 223 - Grekiska spraken vid Lunds Academie, emottog han condition i Kammarherren Arvid Trolles hus för dess äldste Son, som 4 år derefter på ett vådligt sätt slutade sina dagar. Med honom begaf han sig 1772 till Upsala, och förblef der i 3 ars tid, hvarunder han 1773 med sin Eleve gjorde en resa till Petersburg. Utnämndes till Linguarum Orientalium et Grzecae Professor i Lund d.
Page 89 - genom den Christeliga anda, som upplifvade allt hvad »han talade och gjorde, måste verka till uppbyggelse, »hvar han än syntes, i samqväm som för altaret, på re
Page 219 - ... Tvenne menskoåldrar gick du nära, hand i hand med tiden, nöjd och god; ty du lyssnade till gubbens lära, och hans djupa ande du förstod. Ingen hörde dig den gamle klandra, och när ändtligt delte sig er stråt, skildens I ifrån hvarandra, som två vänner skiljas åt. Fredligt, fridens man, du hvile i den jord, vi alla samlas i! Oron, hatet och intrigen ile bäfvande din graf förbi! Blott den stilla sorgen smyge dit i natten, och det rädda hopp; sångens milda svanor fiyge från dess...

Bibliographic information