Bericht van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen in Oost-Indie en den handel op dezelve

Front Cover
M. Roelofswaert, 1800 - East Indies - 194 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents


Common terms and phrases

Popular passages

Page 83 - ... stellen zal; dan zal men spoedig houtwerken ge„noeg hebben; en indien men dan kundige en getrouwe lieden tot opzieners „over de houtbosschen aanstelt, die zorg dragen, dat de bosschen regelmatig „gekapt, op zijn tijd gebrand en gezuiverd en de ledige plaatsen weder aangeplant worden, zoo kan Java voor eeuwen lang al het hout opleveren, dat „ons Gemeenebest voor deszelfs Oorlogs- en Koopvaardijvloten noodig „heeft....
Page 15 - De toepassing van deze beginselen zou moeten inhouden, dat de Javaan "geene rijst of eenige andere vrucht zal behoeven af te geeven en alles vrij zal mogen verkoopen, waar en aan wien hij zal goedvinden en dat hij voor dat alles jaarlijks alleen een vasten landtax en hoofdgeld zal betaalen", (p. 14, v.). Dirk van Hogendorp echter was overtuigd dat, als deze principes inpraktijkgebrachtwerden...
Page 58 - ... regeering een rustig en ordelievend volk zijn. De moorden en andere misdaden, die nu niet zelden gepleegd worden, moeten meer aan het gebrekkig stelsel van bestuur dan aan de slechte neigingen des volks worden toegeschreven. Hetzelfde kan men zeggen van do traagheid en onverschilligheid die hen kenmerken.
Page 8 - Het zoude even ijdel als nutteloos zijn, te onderzoeken of nategaan, met welk recht wij de genoemde landstreeken op het eiland Java bezitten. Afstand der Vorsten, bij overeenkomst, of overwinning, zijn de eenige titels, die wij kunnen bijbrengen. Dan dit zij hoe het wil, opgeeven kunnen wij dezelve thans zeker niet. De vraag is thans alleen, hoe en op welk...
Page 8 - Afftand der vorften , bij overeenkoomst , of overwinning, zijn de eenige titels die wij kunnen bijbrengen. Dan , dit zij hoe het wil , opgeeven kunnen wij dezelve thans zeker niet. De vraag is thans alleen , hoe en op welk eene wijze wij die landen en derzelver inwooners te befchouwen hebben?
Page 85 - Joana gebouwd zijn, wierdt aangerekend, afgeschrikt. En dit is geen wonder; doch ik kan verzekeren, dat onder een goed opzicht voor de helft van dien prijs naar evenredigheid gebouwd kan worden. Den prijs...
Page 85 - Javaanschc houtbosschen tegen de bijl aan, en onder een goed opzicht en inrichting zijn dezelve onuitputtelijk. Het is onbegrijpelijk, dat men tot nog toe, zoo al niet voor den Staat ten minsten voor de Maatschappij, niet gedacht heeft om haare schepen op Java te bouwen. Mogelijk heeft de prijs die haar voor de scheepjes en vaartuigen, die op Rembang' en Joana gebouwd zijn, wierdt aangerekend, afgeschrikt.
Page 84 - Chineezen , die in alles bevoordeeld worden , weeten deezen tak ook zeer wel te benuttigen, en bouwen overal langs de kust eene menigte van vaartuigen , van vijftien tot twee honderd lasten groot , waar toe zij door het huuren der bosch- desfa's of dorpen het hout bijna voor niet krijgen.
Page 165 - Paduwackans geę noemd, geftopt, naar Batavia gevoerd worden, en daar als een troup beesten van het eene huis naar het andere gevoerd om verkogt te worden.
Page 62 - J en de nijvere landman , zeker dat de vrucht van zijnen arbeid voor hem zelven zoude zijn , en hij dien vrij zoude kunnen verkoopen aan wien hij wilde , zoude zeker geen voet grond onbebouwd featen, nog eendag verzuimen , om zoo veel rijst...

Bibliographic information