Gaelic Songs in Nova Scotia

Front Cover
Helen Creighton, Calum MacLeod
Department of the Secretary of State, Canada, 1964 - Folk songs, Scottish Gaelic - 308 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Is toigh leam a Ghaidhealtachd I love the Highlands
2
An ribhinn alainn The charming maiden
6
S e n gille dubh is aille The darkhaired lad is the most handsome
8
Chi mi na m6rbheanna I see the great mountains
12
PAGE
13
Hd r6 hugorin o ho H6 r6 hugorin o ho
14
Iain Ghlinne Cuaich John from Glenquoich
16
Air faillirinn iu ho Air faillirinn iu ho
20
A chuachag nam beann O young curlyhaired maid of the mountains
156
Nighean Dhdmhnaill Riabhaich Grey Donalds daughter
158
S uallach mo cheum gu Braigh Gharaidh Light is my step to the Brae
162
An nighean donn bhdidheach The beautiful brownhaired maiden
166
Cruachan a cheathaich Cruachan of the mist
168
Oran don Mhosgaid A song to the Musket
170
Mo ghaolsa Mairi Mary is my love
174
Nighean bhan Ghrulainn The fairhaired maid of Grulainn
176

Ged a shedl mi air maineol Although I sailed to foreign countries
24
An tr a chaill a Ghaidhlig The woman who lost her Gaelic
26
Faill il eileadh faill il o Faill il eileadh faill il o
31
Caismeachd Chloinn Chamshroin The March of the Cameron Clan
32
Mo nighean donn as bdidhche My most beautiful brownhaired maiden
34
O teannaibh din h is togaibh fonn O sit closer and let us sing a song
38
Hi hord s na hdro heile S hi herd
40
An talltan dubh The little black brook
42
An innis aigh The Happy Island
46
Oran do Cheap Breatainn Cape Breton is the land of my love
48
O will you marry me?
52
An Iul thu leam a righinn dg? Will you go with me young maiden?
54
Fuadach nan Gaidheal The eviction of the Highlanders
58
Muile nam morbheann Mull of the Big Bens
62
Am Braighe The Braes of Margaree
64
An gille donn The brownhaired lad
68
S hdrionn o ro ill iu o S hdrionn o ro ill iu o
71
Gun chrodh gun aighean Without cattle without heifers
72
Oran na Poite Duibhe The song of the Black Pot Still
74
Creach na Samhna The Halloween raid
76
Mo bhruid geal dg My dear young beast
82
Oran a mhathain The song of the bear
86
Marbhrann do MhacLedid Elegy for Macleod
90
Oran an election The election song
94
Oran na bainnse The wedding song
98
Thoir mo shoraidh thar an tsaile Bear my greetings over the sea
102
Curam leannain Anxiety for a sweetheart
104
Than oidhche nochd fuar Tonight it is cold
108
hiuraibh oo chaneil mi slan I hiuraibh oo I am not well
112
Cul Beinn Eadarra The back of Ben Edra
116
Uilleam Glen William Glen
120
Do Iain Og To young John
122
Oran gaoil A love song
124
An airigh luachrach The shieling of rushes
130
Cumha Aonghuis Lament for Angus
132
Bathadh nam fear The drowning of the men
136
Tha mi fo liotmdubh g mi mdnar I am dejected and alone
147
Hug drann d rd bha hd Hug drann d rd bha hd
148
Cr6 Chinn tSaile The Cro of Kintail
150
Cruinneag na buaile The maiden of the fold
152
Oran do Alasdair Mac Colla A song to Alasdair MacColla
180
8 ann air feasgar DiCiadaoin It was on Wednesday evening
182
Tha mo chion air an fhiuran I love the handsome youth
186
Chunna miae mo leannan I saw my sweetheart
190
Cha thrginn fhein mo chruinneag dhonn I would not desert
194
Tha minntinn trom s cha tog mi fonn I am dejected
198
Bhi g an cuimhneachadh s g an ionndrainn Remembering and missing them
200
A Challuinn New Years day
204
66a Dhdlainn deoch a laimh mo ruin I would drink a toast
208
66b An sgiobair ur The New Skipper
209
Leis a Mhaighdinn With the Maiden
212
Mo run mo nighean donn bhdidheach My love my beautiful
214
a iu nach till thu Dhdmhnaill? 0 a iu will you not return Donald?
218
Mairi nighean Ddmhnaill Mary Donalds daughter
220
Mo chridhe trom cha charaich mi My heart is heavy
224
Fear na fiasaig ruaidh The redbearded man
228
A togail an fhuinn Precenting
232
Oran na bochdainn Song of the depression
236
Oran mo sheann dachaidh Song of my old home Black Island
238
Reisimeid Ghaidhealach Eilein Cheap Breatainn The 185th Battalion
244
Sid mar chaidh an cal a dholaidh This is how the kale was ruined
248
Tuireadh nan Hiortach Lament for the St Kildans
252
Nighean donn a chuil reidh The brownhaired maiden
256
Ho rd gun togainn air hugan fhathast Once more I would shout for joy
260
Maili bheag dg Little young Molly
262
Don Urramach Iain Friseal To the Reverend John Eraser
266
Oran na Bliadhna tlire New Year song
272
An Gaidheal agus an tinnseanach The Gael and the Indian
274
S e mo cheist an gille donn The brownhaired lad is my love
276
Drimindown 1
280
Drimindown 2
282
Hd mo nighean dubh Hd my darkhaired lass
284
Ma reitioh an nighean ghrinn If the fair maid is betrothed
286
Bu dednach leam tilleadh I would willingly return
290
Mo nighean donn My brownhaired maiden
294
A choille ghruamach The gloomy forest
296
BIBLIOGRAPHY
298
INDEX
301
Oran na heala The song of the Swan 142
302

Other editions - View all