Föreningen heimdals folkeskrifter, Volumes 1-15

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 60 - ... kungörelse, upptagande säljarens och köparens namn och yrken, dagen då köpeafhandlingen blifvit uppgjord samt köpeskillingens belopp, öfver hvilket uppläsande bevis bör tecknas å handlingen; hvarefter densamma bör, om egendomen finnes i stad, inom åtta dagar efter kungörandet uppvisas i Stockholm hos öfverståthållareembetets kansli och i rikets öfriga städer inför rådstufvurätt, för att i dess protokoll intagas, samt om egendomen finnes å landet, ej allenast inom berörde...
Page 30 - ... lof att den gäld uppsäga till betalning ett år efter uppsägningen. Borgenär, som för sin fordran har säkerhet i inteckning och vill hålla sig till den intecknade egendomen allena, vare dock där han sådant inom sex månader efter uppsägningen tillkännagifver, ej skyldig att betalning taga före den förfallotid, som förut satt var'; men i det fall svare ej heller sterbhusdelegare, som ej särskildt sig därtill förbundit, för det belopp, som ur den intecknade egendomen ej utgå...
Page 11 - ... 25 §. Invänder gäldenär, att han blifvit tvungen eller förledd att utgifva den handling, hvarå krafvet grundas; och visar han sannolika skäl för invändningen; varde ock målet förvisadt till domstol, der ej gäldenären försummat att tvånget eller förledandet anmäla och kungöra, såsom i 26 § stadgas.
Page 61 - ... giltighet; och vare köparen alltid pliktig, där fordringsägaren det äskar, att med ed betyga att emellan honom och säljaren är på god tro så tingadt och betaldt, som afhandlingen innehåller.
Page 12 - ... 26 §. Anmälan om tvång eller förledande skall göras vid domstol eller hos öfverexekutor inom fyra veckor sedan tvånget upphörde eller förledandet skedde; vare ock gäldenären pligtig att, inom lika tid efter det anmälan gjordes, låta domstolens eller öfverexekutorns bevis derom i allmänna tidningarna införas. Försummas något af hvad sålunda är föreskrifvet, ege öfverexekutor utan hinder af invändning, hvarom i 25 § sägs, borgenärens rätt pröfva.
Page 19 - Konkurs-Lag., § 117. 10. Är skuldebref löpande, vare ej gäldenären skyldig att gälda ränta för längre tid efter förfallodagen än från den dag, då borgenären fordrat betalning, der ej gäldenären annorledes sig förbundit.
Page 2 - Andrea', hvarvid denne skall hafva meddelat honom, "hurusom doktor Martinus hade denna saken begynt, huru han hade kringskurit påfve, kardinaler och de store biskopar samt särskildt lagt i dagen, att de icke skulle kunna draga fram en bokstaf af den Heliga Skrift, dermed de kunde bevisa, att deras stora välde och herradöme hade Guds befallning att grunda sig uppå".
Page 21 - Hvar, som har fordran hos annan i penningar, eller hvad det är, skall den genom stämning eller lagsökning, eller eljest skriftligen eller muntligen...
Page 14 - Hafva två eller flere skrifvit skuldebref under, med förbindelse, att en för alla, och alla för en betala; då eger borgenär för fulla gälden betalning...
Page 22 - ... hos gäldenären lika ansedt, som hade kraf skett: är fordran ej till betalning förfallen så tidigt att den inom tio år sökas eller kräfvas kan; då skall borgenär, inom sagda tids förlopp, gäldenären derom erinra.

Bibliographic information