Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Volume 39

Front Cover
Ter Lands-drukkerij, 1854 - Indonesia
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page xvi - Raffles, Memoir of the life and public Services of Sir Thomas Stamford Raffles...
Page 255 - ... dat bij de verdeeling van den arbeid , dezelfde regelen worden in acht genomen; 4į. dat de belooning der betrokken inlanders , met vermijding van schadelijke opdrijving, zoodanig zij, dat de gouvernementscultures hun, bij gelijken arbeid, ten minste gelijke voordeelen opleveren als de vrije teelt; 5į.
Page 255 - In elk gewest worden de aard en duur der persoonlijke diensten, waartoe de inboorlingen verplicht zijn, de gevallen waarin, en de wijze en voorwaarden, waarop zij kunnen worden gevorderd, door den Gouverneur-Generaal geregeld, in overeenstemming met de bestaande gebruiken, instellingen en behoeften.
Page 254 - In het verslag, bedoeld bij het 1ste lid van art. 60 der Grondwet, wordt jaarlijks opgave gedaan van den staat, waarin zich de voorgeschreven regeling der hier bedoelde diensten bevindt
Page 254 - DE BESCHERMING DER INLANDSCHE BEVOLKING TEGEN WILLEKEUR VAN WIEN OOK, IS EEN DER GEWIGTIGSTE PLIGTEN VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL.
Page 255 - Zo. dat , voor zoover die cultures plaats hebben op gronden , door de inlandsche bevolking voor eigen gebruik ontgonnen , de beschikking over die gronden geschiede met billijkheid en met eerbiediging van bestaande rechten en gebruiken ; 3į.
Page 196 - ... dat alzoo worde voorbereid eene regeling, steunende op vrijwillige overeenkomsten met de betrokken gemeenten en personen, als overgang tot eenen toestand , waarbij de tusschenkomst des bestuurs zal kunnen worden ontbeerd.
Page 103 - Dat die dessa bovendien zou genieten de meerdere voordeelen , die het product bij taxatie blijken zou te zullen opleveren , dan het bedrag der verschuldigde...
Page 391 - Het gezicht, dat de danau's den beschouwer aanbieden, is treffend, ja eenig in zijn soort te noemen. De somber zwaarmoedige, eigenaardig geheimzinnige natuur stemt de ziel tot sprakeloozen ernst; alles is dor en levenloos, terwijl zich boven den zwarten waterspiegel slechts nu en dan eenige visschen en krokodillen verheffen, de eerste met luchtige sprongen insekten trachtende te vangen ; de laatste met verraderlijke bedaardheid op hunne prooi loerende.
Page 103 - Uit dien hoofde werd als beginsel aangenomen, dat eene dessa welke het j- van derzelver rijstvelden afzonderde voor de teelt van een gewas voor de markt van Europa geschikt, niet meer arbeid vorderende dan de rijst-kulture , van het betalen der landrente zou zijn verschoond.

Bibliographic information