Sveriges historia under Gustaf II Adolphs Regering, Part 1

Front Cover
Beckman, 1857 - Sweden
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 539 - för att ställa ordre uti commendamentet, med hvilket nu en tid bortåt är något sällsamt tillgånget. Grefve Jacob är uti sine consiliis och handlingar något trög och sen; så ock mycket blöt uti sitt commendo...
Page 35 - Ty I sjelfve hafven hopsmidt dessa förbund med konungen och kronan Polen och deruti invecklat min herr svågers fader. Dessa förbund skola med tiden nödvändigt nedtrycka edra hufvuden.
Page 35 - Desse som jag nu hos mig har, äro väl arme Svenske bonddrängar, dålige till utseendet och illa klädde; men de slåss bra, och hoppas inom kort blifva bättre klädde.
Page 35 - Jag vill strida för eder, och befästa staden; jag har goda ingenieurer med mig, förstår ock något sjelf deraf, och vill sedan mot kronan Polen och sjelfve djefvulen mig försvara.
Page 34 - ... civili et omni jure; ty konungen i Polen, min fiende, hade ju kunnat komma till mig i Sverige med sin krigsflotta...
Page 203 - Och efter i sådane occasioner något varmt tillgår, blefve vi ock med ett skott sargade i buken. Dock böre vi tacka Gud, att det oss till lif eller helsa intet skadade, utan förhoppas efter få dagar kunna dirigera verket efter vår sedvana.
Page 238 - om konungen icke mera sparar sig, blir det omöjligt, att något fruktsamt hos en och annan uträtta
Page 503 - Oss icke allenast vara sig i rytteriet egal, utan ock ofverlägsne, så hafver han fuller gjort sin flit, att få sitt fotfolk till sig, och med all makt åter...
Page 437 - KM, och förtröstandes att vele snart förhjelpa honom till Sverige igen, så snart han hafver fått Tyskarne och konungen i Danmark under sin lydno. Hvad nu härnäst på tillkommande riksdag blifver beslutadt till krig...
Page 503 - Skadan belangande, så äre på vår sida blefne vid pass tuhundrade man, men såsom ögonskenligt var, af fienden intet mindre; så att, om icke de läderstycken och fem cornet vore Oss i första drabbningen frånkomne, så vore att tvifla, hvilken mera skada i denne skärmytsel lidit hade 1).

Bibliographic information