Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Part 6

Front Cover
J. Noorduyn, 1845 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 553 - ... op hunne hoofden, gelijk heidenbezems en schrobbers, door geheel Groningerland dragen; ook wonen hier vele handelaren in grove Friesche kaas, welke zij op wagens, veelal met oude afgeleefde paarden bespannen, in de prov. Groningen verkoopen, waar zij tevens oude paarden opkoopen of voor kaas inruilen, die in het najaar te Kollumer-Zwaag gedood en gevild worden, waarom de Kollumer-Zwaagsters, in vroegere tijden van vooroordeel, als paardenvillers en roopendraaijers in minachting waren; de kinderen...
Page 140 - Suriname en de zoo even genoemd* kleine eilanden, zijnde Berbice, Essequebo en Demerary, op eenige voorwaarden , afgestaan. Toen , na den afloop van het twaalfjarig bestand , de oorlog met Spanje op nieuw ontbrandde, werd er door de Nederlandsche kooplieden , op verschillende streken van Afrika en Amerika , een niet onbelangrijken handel gedreven. Ten einde dezen handel te beschermen en om tevens in staat te wezen den erfvijand te beter afbreuk...
Page 101 - t Slot te willen ruimen, mids men haar en den haaren 't lyf en de vryheid behouden liet. Doch zy kon dit slegts voor zig zelve en voor de helft der Burgtzaaten bedingen. Toen de Poort geopend, en men, langs horden, want de brug was reeds vernield, over de Oraft, in 't Slot, gekomen was, werden 'er niet meer dan zestien weerbare mannen binnen gevonden.
Page 376 - ... worden , waarbij nog kwam, dat , hadden zij eenig veld gewonnen, zij voor de groote openingen aan de zijde van de zee kwamen, welke hun aan al het vonr der vloot blootstelden , en het voortzetten van hunne voordeelen onmogelijk maakten.
Page 613 - Deze riv. is niet op alle plaatsen even diep, daarenboven hier en daar met rots- en klipsteen opgevuld, en dus van weinig ander nut dan om goederen , op vlotten, naar Patjitan af te voeren.
Page 35 - Fahr., met een doorgaand verschil in ther•ometersUnd van 16° tot 20° van hoogsten en laagsten warmtetoestand ia bet etmaal. Niettegenstaande de loodregte zonnestralen wordt de dampkring nogtans aanmerkelijk afgekoeld door de zee- en de van de gebergten afdalende landwinden , de veelvuldige onweders , en ook door de talrijke rivieren , beken en (pruilen , die de vlakten alom beiproeijen.
Page 341 - BERENDRECBT , welke, met bijvoeging van drie anderen uit het Collegie van Hoogheemraden en Hoofdingelanden , een onderzoek deden naar de gesteldheid der landen en meren , en de sluisgangcn voor Halfweg en Spaarndaui, voorts nieuwe peilingen c» waterpassingen en verder* onderzoekingen bewerkstelligden.
Page 155 - ... woningen onderkennen kan. De kommanderende Officier van den achter dit dorp gelegen militairen post Gelderland , houdt aldaar zijn verblijf en heeft er een piket. Niet minder aanlokkelijk deed zich de buurt , welke boven op den heuvel , rondom de synagoge , gebouwd was, van hier aan bet nieuwsgierig oog voor. Hare slatige stille deelde iets dcfligs en eerbiedwekkend» roede en deed onwillekeurig aan de aartsvaderlijke tijden en leefwijze denken.
Page 141 - Maatschappij , alt uitsluitende bandelmaatscbiippij op een gedeelte van Amerika en van Afrika , eerst op het einde der achttiende eeuw is verdwenen , zoo onderging evenwel die maatschappij in haar inwendig bestaan en in hare bedrijvigheid , van tijd tot tijd zoo veel verandering en wijziging , dat lij als handclmaatscbappij , welke uitsluitende voorregten heette te bezitten, steeds onbeduidender werd , en eindelijk genoegzaam ongemerkt ophield te bestaan.
Page 588 - Boschnegcrs aangevallen. Zij begonnen die reeds te plunderen ; toen de bewoner alle zijne slaven wapende , die hem zoo getrouw bijstonden, en met zoo veel dapperheid de aanvallers op het lijf vielen, dat zij zich genoodzaakt zagen de vlugt te...

Bibliographic information