Nederland en Venetie

Front Cover
Van Cleef, 1852 - Netherlands - 483 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page v - Beiden werden door hunne overwinningen ter zee vermaard. Beiden, door de natuur tot zeemogendheden bestemd , namen tot hunne schade eene plaats onder de landmagten in. Beiden verloren door nagenoeg dezelfde oorzaken den hoogen rang, dien zij onder de volken van dit werelddeel bekleedden.
Page v - Waer is paer van vernuft en van kraften zoo kloek, Als de Leeuw met het swuerdt en de Leeuw met het bock?
Page 331 - I6e eeuw in het vak der Toonkunst verworven; en in hoeverre kunnen de Nederlandsche kunstenaars van dien tijd, die zich naar Italien begeven hebben, invloed gehad hebben op de muziekscholen, die zich kort daarna in Italien hebben gevormd?
Page 418 - Grisons, zal aldaer bij goede occasie aen de geene, die hem commen beaoecken ende congratuleeren, in de beste termen te kennen geven de goede affectie, die hare Ho. Mo. dragen ende hebben tot den welstant van haren staedt ende regieringh, ende deselue vermanen om niet alleen alle alliantie met Spaignen als schadelick te willen verwerpen, maer oock die passagie door hunne landen voor eenich crijchsvolck tegens den coninck van Bohemen...
Page vi - ... te worden. De groote voorraad van Venetiaansche staatsstukken, de Brieven en Journalen der Nederlandsche Gezanten bij de Republiek van Venetie en vele andere belangrijke bescheiden, in 's...
Page 393 - Die sulcken wydde sou beslaen met eeneu toogh: 't En was my niet ontgaen in twaelf en achtien jaren, Hoe hy my overgaen, hoe hij my ondervaren, In d' onervarentheid van jongen voet en oogh Door 't steile vlack en door het vlacke steil bedroogh.
Page 136 - ... elkander verwijderde, in godsdienst en staatkunde verschillende , ja in vele opzigten schijnbaar in belangen strijdige republieken naauw aan elkaar verbonden zijn geweest tot bereiking van ťťn en hetzelfde doel: de handhaving van de gemeenschappelijke vrijheid en de bescherming van de regten der andere vrije volken tegen de overmagt en heerschzucht van het huis van Oostenrijk en tegen de dwingelandij van Spanje.
Page 389 - Onbetwistbaar is het, dat in de zachtheid die hij aan onze taal wist mede te deelen; in het juist gebruik dat hij nu en dan van de in de zuidelijke talen zoo bevallige...
Page 392 - t gebouw, Het wonderlick gebouw, dat ghy Rialto doopten, Doe ghy d'er d'eene Stad aen d'andere mť knoopten, 2515 En liet d'onkundighe wantrouwen vanden boogh Die sulcken wydde sou beslaen met eenen toogh: 'T en was my niet ontgaen in twaelf en achtien jaren, Hoe hy my overgaen, hoe hy my ondervaren, In...
Page v - En waarlijk: beide Staten verrezen, om zoo te spreken, nit de zee en waren daaraan hunne opkomst, welvaart en aanzien verschuldigd. Beiden speelden eene...

Bibliographic information