Der leken spieghel, leerdicht, toegekend aan J. Deckers, uitg. door M. de Vries. (Werken. Vereen. ter bovordering der oude Nederl. lett., Jaarg. 1 &c.).

Front Cover
Matthias de Vries
1844
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page xiii - Sullen hebben propre stede , Daer hem behoort te stane Na datter materien hoort ane ; Dat einde vanden dichte sal Dat voorste besluten al , Ende daer toe setten proper woort Also tier materien hoort. Het hoofdstuk , waaruit deze verzen ontleend zijn , zeker een der merkwaardigste van het geheele werk , bevat de lessen die hij zelf aan elken dichter voorschrijft (vs. 6) : Wat enen dichter toe behoort , Die te rechte sal dichten wel ; Want dichten en is gheen spel. Wil men zich dus op het ware standpunt...
Page 174 - Daer maecte Romulus al omme Een mure, teenre somme, Ende heeftse al in een ghesaemt , Ende na sinen naem ghenaemt. 1 5 Romen was dus begonnen , Na dat Troyen wert ghewonnen, Vierhondert jaer , als iet sach , Ende daer toe vier ende tachtach , Doe Eneas van daer ontquam, 20 Daer dese Romulus of quam. Ende die stat hadde tiere wilen Ommegaende tweeëndeviertich milen. Ooc dede hi ten selven male Alle dat edel volc van Ytale 25 Co ui en wonen in die stede, Ende wive ende kindre mede.
Page ix - ... tot eene afgeronde eenheid verbinden , dat alles was het werk van den dichter, en geeft hem geregte aanspraak op den lof der oorspronkelijkheid. Inderdaad, er is in het zamenstel van den Lekenspieghel eene treffende eenheid. Uitgaande van het denkbeeld om aan de onwetendheid der leeken te gemoet te komen, door hen als in een spiegel al datgene te doen beschouwen, wat op hunne geestelijke belangen betrekking had, ontvouwt hij in de eerste plaats het ontstaan van het menschelijk geslacht en hoe...
Page cx - Also tier materien hoort. Aldus moet die dichtre sijn Van rechte een gramarijn, Want die niet en versinnet des 40 Wat consten gramarie es, Alse leecke liede, die en moghen Te goeden dichters niet doghen, Want sine hebben gheen fundament Daer men recht dichten in kent.
Page 193 - Lieve here ! latet kint leven : » Ie wilt haer altemale gheven." Dander sprac: » noch mi , noch di : 60 » Ie wille dat ghedeelt si." Doe die coninc hoorde dese tale , Bekende hi alte hant wale, Wien tkint behoorde toe. » Gheeftet deser," sprac hi doe, 65 » Tkint, si isser moeder af." Dat eerste vonnesse dat hi gaf, Dat was dit , als ie las , Zeder dat hi coninc worden was. Alden volke wonderde zere 70 Vanden coninc , haren here , Dat hi zulke wijsheit vant, Ende ontsaghen over al int lant. Salomon...
Page 79 - Alle ghenoechlichede Ende volmaecte blijscap mede. Die hem met herten mint , Hem en mach ghebreken twint; Want hij heeft sijn begheren al, 90 Dat nemmermeer einden en Sal, In selc ghebruuc van zoetheden, Dat alle die leven niet gheseiden. O edele minne , wanneer seldi Volcomelike comen in mi ? 95 Of dat ie uwes ghesmake yet ! Had ie u , mine ghebrake niet , Al mijn vernoy ware verdreven. Ay heere! wilt mi gheven U vaderlike minne daer toe : 100 Soe blivic eeuwelike vroe , Ende mine mach niement deeren,...
Page xiii - Anctoriteite , alsic versta , Ende exemple daer toe mede Sullen hebben propre stede , Daer hem behoort te stane Na datter materien hoort ane ; Dat einde vanden dichte sal Dat voorste besluten al , Ende daer toe setten proper woort Also tier materien hoort. Het hoofdstuk , waaruit deze verzen ontleend zijn , zeker een der merkwaardigste van het geheele werk , bevat de lessen die hij zelf aan elken dichter voorschrijft (vs. 6) : Wat enen dichter toe behoort , Die te rechte sal dichten wel ; Want dichten...
Page cx - ... wetenschappelijke kennis vereischt werd, geene andere dan geestelijke personen in aanmerking konden komen. Doch ten overvloede weten wij het uit zijn eigen getuigenis , als hij in den Lekenspieghel zich zelven tegen de leeken overstelt.
Page xxviii - Sulc is die dicht van minnen, Om dat hi sijn lief wil ghewinnen; Sulc dicht openbare, Om dat hi gherne namecont ware; Sulc dicht ooc om gheniet...
Page 117 - Doe dat water was sijnre vaerde , Stont die arke optie aerde , Op enen berch in Armenien. Noe met sijnre partien , 5 Kindre ende wive , ghinghen uut. Doe sproten bome ende cruut Uten wortelen weder te hant , Vs. 124. Dattet g. doet wel. 126. eerdrike. 127. salicheden lange te leven ende.

Bibliographic information