Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 2

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1751 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 690 - Boetens zal een derde worden geappliceerd ten behoeve van den Officier die de Calange doen zal, een derde voor den Armen, en het overige derdepart ten behoeve van den Collefteur.
Page 910 - t Land gaat my te zeer ter harte, dan dat ik verftrekken zoude tot eenig motief waar door het Hof van Portugal, door myn langer verblyf hier te Lande, zoude worden genegligeerd of de dienft van de Commercie verzuimd; en ik kan geen grooter genoegen erlangen', dan...
Page 835 - Edog, gelyk de voorgegaane en hier boven gerecenfeerde aanftellinge der Commandeurs klaarlyk doen zien , dat by de Kamer Zeeland in dit fingulier geval op een finguliere wyze is gehandeld, en dat alleen de Condefcence der andere Kameren heeft willen voorby zien de ufurpatie van termen en bewoordingen niet genoeg naar het wezen der zaken geapproprieerd , zo zullen de opgevolgde gevallen nog klaarder aantoonen , dat...
Page 821 - Kamer geaddrefleerd , houdende Bericht van den toeftand der Zaken aldaar te Lande , en verzoekende onder anderen met een Armafoen Slaven te mogen werden geprovideerd , alzo dezelve aldaar wel gewild en benoodigd zyn, als mede te mogen hebben een wel bezeild Galjoot om de Suikeren uit de Rivieren af te halen en aan boord te brengen , zynde het Galjoot Ramekes oud en verfleten. Waar op , gedelibereerd zynde , is goedgevonden en verdaan mits deze te verzoeken de Heeren Bewindhebberen van de...
Page 826 - Esfequebo zal voortaan bij alle en „ een ieder van de Ingezetenen van Zeeland mogen bevaren, „ als mede door het opregten van Plantagien gecultiveerd en „ bewoond wordin , en zullen over zulks de vrijheid hebben, „ hunne Koopmanfchnppen met eige Schepen daar te brengen „ en hunne Retouren wederom daar en tegens van daar te ha„ len , mits aan de Compagnie betalende de gewoonlijke Re.
Page 833 - Kameren, by infchryvinge , alvorens Advies en Communicatie mogt werden gegeeven , ten einde derzelver concurrentie en goedkeuring daar omtrent te kunnen hebben; blykende by het Extract uit de Notulen van de meergemelde Vergadering , hier nevens gevoegd onder Letter F.
Page 810 - Provinciaal te maken , maar niet dat zulks ooit is geëffectueerd. Dat de Heeren van ter Vere reeds in 't jaar 1660 in Mora zyn gebleven,' om hunne Quota op te brengen, en dat de Notulen van de Direéteurs geheelyk eindigen den 19 Novemb.
Page 827 - ... aan die van Zeeland billyk mogen vragen , of zy jaloerfch zyn dat andere mede Bondgenooten met hun egalyk bedeeld werden ? Zonder dat ook hier in eenige veranderinge kan geven dat...
Page 821 - Auchorifatie op hun Ed. daar by verleend, een Schip tot inhandeling van 300 a 400 Koppen Slaven voor de Colonie van Effequebo, op den Slaven Handel te equiperen, en al het noodige tot de voorn. Equipagie met de meefte menagie...
Page 805 - Reprzfentanten en gemelde verdere Bewindhebberen zien dan met genoegen, en accepteren ten voordeele, dat de Hoofdparticipanten ter Kamer Zeeland als nu erkennen dat de Refolutie, op den n. Auguftus 1750. in de Vergadering van Thienen genomen , immers geen woordelyke openftellinge van de Vaart op de Rivier van Eflequebo influit, zo als egter de gedagte Hoofdparticipanten in hun Requeft de...

Bibliographic information