மின்தமிழ்மேடை - 24

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jan 18, 2021 - Literary Collections - 163 pages
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் காலாண்டு மின்னிதழ்
 

Contents

Common terms and phrases

அடிப்படை அதன் அதில் அது அந்த அரசியல் அடமப்புச் அரசின் அரசு அல்லது அவர் அவர்கள் அவரது அறிவியல் ஆகிய ஆசிரியர் ஆம் ஆண்டு ஆய்வு ஆனால் இது இந்த இந்தக் இந்திய இந்திய அரசியல் இந்தியாவில் இரண்டு இருக்கும் இருந்த இருந்தது இல் இல்டல இவர் இன்று இை இைம் உரிடம உள்ை உள்ைது எந்த எம்.ஜி.ஆர் எல்லாம் எழுதிய என்கிை என்படத என்பது என்று என்றும் என்ன என்ை என எனது ஒரு ஒன்று கருணாநிதி கருணாநிதியின் கல்வி கல்விக் காரணம் காலத்தில் காலம் குறித்த கூை சில டவத்து தங்கள் தமிழ் மரபு தமிழக தமிழகத்தில் தன் தனது தான் துணி நம் நமது நல்ல நன்றி நாடுகள் நாம் நாள் நான் நிடல நிடலயில் நூல் நூலாசிரியர் நூலில் பகாண்டு பகாண்ை பகாள்டக பகுதிகளில் பண்பாட்டு பண்பாடு பதாழில் பதாைர்ந்து பபயர் பபரிய பபாருைாதார பமாழி பல்வவறு பல பற்றிய பிள்டை பின்னர் பிை பிைகு புதிய பெய்து மக்கள் மக்களின் மட்டுவம மத்திய மற்றும் மனித மிக மீண்டும் மீது முக்கிய முக்கியத்துவம் முடனவர் முடை முதல் முனைவர் மூலம் மூன்று ராஜன் வடகயில் வடர வணிக வணிகம் வதசிய வபாது வபால வபான்ை வமலும் வரலாற்று வரலாறு வரும் வவண்டிய வவண்டும் வழி வாெகம் வாெந்தி ஜனவரி ஜி ெங்க ெமூக ெமூகத்தில் Series.pdf

Bibliographic information