Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 1

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1793 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 400 - Nagel , en andere Hun Hoog Mogende Gedeputeerden tot de Militaire zaaken , om met en nevens eenige Heeren Gecommitteerden uit den . Raad van Staate, by Hun...
Page 490 - Krygslie* den te fterken . om in vertrouwen op Hem Manmoedig en Heldhaftig te ftryden, de Wapenen van Onzen Staat te doen zegevieren , en de hulp Onzer machtige en trouwe Geallieerden voorfpoedig te maaken.
Page 726 - alreeds eenige reden van niet zeer te „ vrede te zyn, dat 'er geen woord nog „ gerept is van 't geen de Vaartuigen ter „ verdeediging van de Willemftad gedaan „ hebben; en dat zy daar geweest zyn, „ toonen de fchooten, die hunne Vaar„ tuigen van den Vyand ontvangen heb
Page 768 - Gedaan in den Hage onder het klein Zegel van den Lande, den 17 Mei 1793. (Onder ftontl,) Ter Ordonnantie van de Staaten.
Page 204 - Gy zult ondervinden , hoe groot het onderfcheid zal zyn der handelwyze tusfchen de vrye Mannen , die U de hand toereiken > en de Dwingelanden die uw Velden overftroomen en verwoesten. Ik beloove aan de vreedzaame Landbouwers , welkers Oogst aan den angst van den Geweldenaar zal zyn opgeofferd...
Page 947 - Toevallen fchynen gevolgen ofte uitwerkfelen van die ftoffe; andere bykomende oorzaaken kunnen alsdan flechts de tweeden zyn. In een Persloop uit andere eerfte oorzaaken, is 'er een verfchillend hoofd -oogmerk. Men laat de bedenkingen over eene alsdan gepaste geneeswyze aan haare plaats.
Page 459 - Gefchicdenis bevestigt de ftandvastigc poogingen, die Gy lieden hebt aangewend om vry te zyn, en de onvoorzichtige dankbaarheid , die uwe boeijen vaster kluisterde. Het is niet genoeg uwe vaste Eigendommen aan de woede der Zee, en uwe groote voordeelen aan den Engelfchen hoogmoed onttrokken te hebben ; men moet U daar en boven vry maaken van u*e huislyke Tyrannen.
Page 27 - Naabuuren van den Staat herfteld was, hebben Wy eensklaps het vuur van den Oorlog, wederom zien ontvlammen , en , in de laatfte Ty« den, met eene onvoorziene en fchrik verwekkende fnelheid de Grenzen van Ons Vaderland hoe langer hoe meer zien naderen.
Page 947 - ÏUen laat de bedenkingen over eene als dan gepaste geneeswyze aan haare plaats Men bepaalt zich tot den gewoonen Persloop uit befmettinge...
Page 561 - Natie- die thans vry wil en zal zyn , zo aan de Goederen Van U in het particulier , als aan die van alle de geene, die daar toe zullen hebben medegewerkt, •waar dezelve ook zullen ervintelyk zyn , zo veel mogelyk zal worden verhaald. Het...

Bibliographic information