Finlands historia under Karl X Gustafs regering

Front Cover
Edlund, 1865 - Finland - 211 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 43 - Mig hänger hon vid hjertat; och jag kan ej tänka på henne utan tacksamhet. — Hon är bättre än hon synes. Man kan ej säga detsamma om den aristokratiska faktion, ur hvars hand hon i sjelfva verket liar ryckt Sveriges spira för att trycka den i en starkare hand än hennes egen.
Page 67 - Största orsaken till detta är att landshövdingen mera sett på de stora herrars onåd, hvilkom hela detta landet inom ett års tid var tilldelt, än kronans billiga intresse. — Om detta icke förändras, lärer innan kort detta landet vara helt omvändt af dessa betjenter och amtmän, som nu hafva dispositionen af allt.
Page 208 - Lindes berättelse om militieväsendet. "livad utskrifningen anbelangar så är den all med största flit och aktsamhet efter sjelfva utskrifningsinstruetion i mitt höfdingedöme anställd vorden och noga tillsett, att icke den är tagen till knekt som ende manshjelp på hemmanet varit, icke heller att hvart år af ett hemman knekt tagen är, utan det hafver gått...
Page 200 - Allt som ansågs kunna såra de "infödde finske patrioterna," undveks med omsorg. Ett bland de förnämsta skäl, som generalguvernören eller andra högtuppsatte aldrig försummade att framdraga, när de hos konungen rekommenderade någon till att få en befattning, var att den sökande var af finsk börd och talte landets språk. Denna omständighet togs i betraktande vid tillsättandet icke blott af presta- och civila tjesster, utan ock af lärostolar vid universitetet, samt officersplatser vid...
Page 188 - Sverige i flere afseenden känna förmånerna och den gemensamma nyttan af detta förbund; men man bör allvarligt bedja Gud, som med sin blotta vink styrer seklernas öde, att det ömsesidiga förtroendet, den ömsesidiga kärleken och välviljan städse må förökas, så att, då allt annat åldras, fäderneslandets välfärd och statens säkerhet blott dag för dag förnyas och tillväxer.
Page 62 - Lagläsaren och nämnden — yttrade han 2) — taga penningar först af den klagande, innan hans sak upptages, och sedan äfven af svaranden, fördröjande derpå med målens afgörande, tills den kärande ledsnar vid hela saken och således måste lida all orätt.
Page 67 - Nöteborg, Kexholm, Ivangorod, Narva äro förfallna. Mången man som bor på landet, har bättre portar för sina gårdar än jag har funnit här för kronans fästningar. I Sverige har man presenterat stora plantor och desseiner på papperet, men intet är verkstäldt. Soldaterna gå barfota och nakna: de ha på nio månader icke fått mera än en månads sold.
Page 96 - Vi märke med största förundran — skref Karl X — att I fördriste Eder att jugera öfver våra actioner, såsom gåfvo vi Lifland till spillo för några ovissa conqveter.
Page 62 - Ryssland, der andre fä mer än storfursten. Der i landet är mer ingen ära eller Gud till, utan der är ända på all redlighet, hvilken finnes liksom med sågbruder ihopslagen?

Bibliographic information