Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 1

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1791 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 612 - ABCDEFH ) voor den , geenen, die, haars oordeels , dezelve best beantwoord, , is eene Goude Medaille , op den gewoonen Stempel , der Maatfchappye geflaagen , met den naam van den , Schryver , en het jaartal op den rand.
Page 681 - IVdderen en andere Hun Hoog Mogende Gedeputeerden tot de zaaken van de Financie , om met en nevens eenige Heeren Gecommitteerden uit den Raad van Staate, by Hun Edele zelfs te nominecren , ie vi&eeren, óxamineercn, en van alles alhier ter Vergadering rapport te doen.
Page 632 - Militaire zaaken , om met en nevens eenige Heeren Gecommitteerden uit den . Raad van Staate, by Hun...
Page 695 - Financie , om met en nevens eenige Heeren Gecommitteerden uit den Raad van Staate, by Hun Edele zelfs te nomineeren, te vifitecren, cxamineeren en van alles "alhier ter VergaderinBe rapport te doen.
Page 26 - GJ Doys, Baron van der Does, Heer van Noordwyk, Mr. PH van de Wall, Mr. J. Rendorp, Heer van Marquette, en Mr. H. van Straalen, als mede Nader Rapport van gemelde heeren gecommilteerden, en Bylaagen.
Page 537 - Pardculiereo aat hen contant zal worden betaald, of in dies plaats ten keuze van den Leverancier » in Wisfel Op Nederland , te betaalen drie maanden na zigt. 4. Dat in...
Page 71 - Winkel of Neering te doen of te beginnen , zich onder het Gilde van St. Lucas te begeeven, mitsgaders te draagen de lasten daarinne plaats hebbende, op een boete van hondert guldens, te verbeuren telken reyse, dat zy , zonder in het Gilde getreden te zyn. bevonden zullen worden Papier, of Prentkonst verkocht te hebben. 3Dat alle...
Page 71 - Glas te snyden, gruizen ofte fatsoeneereu, in welk formaat het zy, voor Lysten tot Prenten, Tekeningen, Schilderyen , ofte welke anders zyn mag, en dat dien volgende alle Papierkonst- of Prentwinkeliers, nu zynde of namaals komende, derzelver Papierkonst, of Prenten willende verkopen in lysten met glazen, gehouden en verplicht zullen zyn, of dezelve glazen te doen snyden, gruizen of fatsoeneeren by en door een Glazenmaker tot het St.
Page 72 - Gilde gewonnen hebben, pp verbeurte, by weigering van dien, telken reize ƒ 25 : o : o, alle de voorfs. boetens ten behoeve van de Gildebosfe te appliceeren ; en eindelyk, dat zodanige Papierkonst- of Prentwinkeliers, die bereids het St. Lucas Gilde gekozen en derzelver inkoomgeld betaald hebben, gehouden zyn , by het zelve Gilde te blyven en alle andere lasten en requifïuen van het zelve Gilde te voldoen.
Page 534 - Compagnie behoud aan haar de Faculteit, om, voor zo veel des noods zo hier te Lande, als in Indien, en aan Cabo de Goede Hoop, in...

Bibliographic information