Svenska skådespelare: karakteristiker och porträtter

Front Cover
Fritze, 1884 - Actors - 252 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 92 - Vestalisk skön, nu ren som en vestal. Allfader, ack! Han sitter ej och mäter Med vattenpass vår dunkla lefnadsstig, Han slöjar af vårt hjertas hemligheter Och vinkar barnen alla hem till sig. Lägg då ej stoft på hennes hvita vingar Du tadelsjuka, med din skarpa syn. Som öfver känslans offer gisslet svingar; Det gifs en högre domstol ofvan skyn.
Page 79 - Gifta mannen i staden och på landet», hennes sista nya roll på kungliga teatern. Detta är onekligen en omvexlande och vidsträckt repertoar, omfattande nästan alla genrer, från den högsta tragiska, till den mest uppsluppna, och om äfven icke framställningen af alla dessa uppgifter kunde vara mästerstycken, så stodo de, äfven der de voro minst lyckliga, vida öfver de rutinarbeten som mycket använda skådespelare eljes pläga bjuda sina åskådare.
Page 37 - Den som minnes Torsslow från denna tid, kan säkert heller aldrig förgäta hvilka högtidsstunder hans spel i dessa och andra stycken beredde hans publik. Det var en skärpa och klarhet i karaktersteckning, en vexlande rikedom i tal och mimiskt uttryck, en imponerande storslagenhet i vissa mera framstående moment, en psykologisk träffsäkerhet när det gälde att gifva färg och form...
Page 106 - ... derför var den i stället så mycket mera rörlig, så mycket mera skiftande. Man hvarken reflekterade, drömde eller slumrade när man såg Dahlqvist spela, andlös rycktes man med på de mest olika stigar, än öfver stela klippor, än öfver bottenlösa afgrunder, än genom blomstrande lunder der solen sken och fåglarne qvittrade, och ögonblicket derpå ut på den nakna...
Page 136 - Det är Hamlet lifslefvande! Så måste han se ut, denne stackars drömmare, som fick sig pålagdt det gräsliga värfvet att vrida rätt igen den ur led brutna tiden! Nu talar han! Rösten är svag, nästan beslöjad, men hvarje ord hinner fram, tydligt och bestämdt och utan synbar ansträngning till salongens aflägsnaste vrå! Förunderligt! Derpå hade ingen förut tänkt!
Page 65 - ... af den då i sin fulla styrka stående skådespelaren på ett utmärkt sätt, och den som endast sett honom lägga i dagen den lugna värdigheten eller den stilla resignationen hos de åldringar som sedan kommo på hans lott att framställa, har svårt att tänka sig den passion, den lössläppta lidelse, som i detta ögonblick präglade hans spel.
Page 123 - Deland såg i det fallet längre än de flesta då lefvande, och han sade mera än en gång att med den till fluga förvandlade Jupiter, hade dörren och fönstren öppnats för en samling flygfän, som förr eller senare skulle smutsa ned sånggudinnornas ljusa drägt, och införa på teatern en rötmånadsatmosfer, som i längden icke skulle vara helsobringande, hvarken för skådespelarne eller publiken.
Page 127 - ... mest uppsluppna skapelser; ett allvar, bakom hvilket alltid ett återhållet löje lurar och någon gång skiner igenom. Fredrik Deland synes aldrig reflekterande bakom eller öfver uppgiften; han identifierar sig med den, den blir en del af honom sjelf, han ställer sig till och med under den, om det...
Page 95 - Jag ville vara en björn och i spetsen för alla ^ vildmarkens björnar rusa ut mot detta ohyggliga slägte. Anger och ingen nåd! — O! jag ville förgifta oceanen, att de måtte dricka -döden ur alla källor. Förtroende, oöfvervinnelig tillförsigt — och ingen barmhertighet!
Page 169 - Öhlenschlägers sorgespel, hon var den nordiska ungmön, som, enkelt och utan upphäfvelse lydde pligtens hårda bud, äfven då hon visste att den skulle sköfla hennes jordiska lycka. Det var resignationens tysta kraft, som stålsatte hennes nerver och eldade hennes själ och hon var en hjeltinna i lidandets stilla utkämpade strid, hvilken icke är mindre bitter derför att den gömmer sina sår.

Bibliographic information