Vaderlandsch museum voor nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis, uitg. door C.P. Serrure, Page 29, Volume 3

Front Cover
1863
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 198 - WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut!
Page 251 - Conventus predieti in manu mei notarii publiei infraseripti stipulantis et reeipientis viee et nomine omnium et singulorum quorum interest seu interesse poterit quomodolibet in futurum...
Page 78 - Zijn gheboden beghinnen nu zeer te vertraghene Daer af hoortmen al verre veil nieus ghesehals Tsehijnt dat devangelye es worden vals. Om datse den simpelen nu es ghegheven Dus die hier in min heunighs zooghen dan gals, Ter werelt gheen meerder zotten en leven. De zuleke nu in peregrynage loopen Al een hondert mijlkins wt haren lande Thuus latende wijf en kinderen by hoopen Die gheen ghelt en hebben om broodt te eoopen, Men heifter wyzer gheleyt te bande, Loopt vaste tot smeikins al eyst u sehande...
Page 288 - Ieghet binnen Ghent. Vort soe hebben sii verkent, dat sii ontfaen hebben van mester Pieter van Zeelant, penanehier, ende van mester Jaeoppe van Ghent, eanoeneke van Dorneke ende van den her Gillise, pape van Valvain, die segghen dat sii siin exeeuteurs van mester Volker Masehe, ee. Ib. torn. van mester Volkers goede, daer sii segghen dal sii maeht over hebben der up te ordenerne alsoe alst hem nutte dine!.
Page 289 - IX. 1298. Weten olie de gone, die nu siin ende die sullen siin, dat Willem Maseh ser Willems Maseh zone ende Ihan Maseh, ser Boidins Maseh zone, worpen halm ende ghifte ende wedden waersehepe, na der eostume ende na der usage van den lande, den her Woutren Ledenarde, eaplaen van Sente-Verilden te Ghent, te sire...
Page 237 - Thielt hebhen meenen te moeten nemen jegens de maetsehappy waer van gy den voorzitter zyt. Voor aleer ik deze Protestatie ontving, mynheer den Voorzitter, had men my reeds kennis gegeven van eenige zaken, die my zeer bedroefden. Ik had vernomen, dat het bestuer der maetsehappy van Rhetorika een stuk had laten vertoonen waerin de zeden zoo weynig geëerbiedigd waren, dat verseheydene persoonen de tooneelplaets uyt afkeer verlaten hadden, en dat eenen der aensehouwers aen zyne vrienden had gezeyd,...
Page 2 - Hunne mysteriën stellen den gansehen loop eener gesehiedenis vóór oogen, maer niet eene afgezonderde gebeurtenis uit dezelve getrokken. Zij zien de eenheid van plaets en tijd over het hoofd, en ontrollen, in een levend panorama, al de tafereelen, die een geheel samenstellen. « Dit karaeter van het drama is episeh, zegt Mone, en toont zieh byzonder duidelyk in de sehouwspelen, wier onderwerpen uit het Nieuw Testament genomen zyn, doordien zy het leven Christi (I) Vóór een veertigtal jaren vertoonde...
Page 225 - Februart 1518.) Allen den ghonen die deze presente letteren zullen zien of hooren lesen, wy Bailliu, Sehepenen ende Raedt vander stede van Thielt, doen te wetene als dat eommen en gheeompareert zijn voor ons in pron persone Meester Willem van den Pitte pbre, als Deken, Joos vanden Wiele, Lauwereys Coppins, Pieter Haghelinek, Jooris de Clerek ende Anthonis de Veiltere als besorghers van den broedersehepe ofte gulde van...
Page 290 - Ib. ende va s. goeds paiiements. Ende dese rente heeth de rente van den Hemeldale. Ende dese vorseide personen, Willem ende Ihan, beloveden, dat si nemmermeer van desen daghe vorwaert eneeh reeht deran eesehen ne zouden. Dit kennet Steven Houweel, bailiu van den...
Page 332 - Üueque d'Albe ouergheleuert is, ooek hoe hy met den Soldaten, ende Burgheren ghehandelt heeft, ende dat tot den xn.

Bibliographic information