Hemming Gadh: en statsman och prelat från Sturetiden; biografisk studie

Front Cover
F. C. Askerberg, 1915 - 354 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 277 - Den sålunda hopfogade relationen med inströdda akter har uppenbarligen varit afsedd att användas inför någon kyrklig myndighet, och då den tydligen just till en främlings tjänst omständligt utreder speciellt svenska lokal- och andra förhållanden — exempelvis i uttrycket »oppidum Stocholm, ubi regalis habitudo sit constituta», där den för tillfället eljest öfverensstämmande svenska framställningen i HSH XXIV naturligtvis rätt och slätt har »Stocholm...
Page 333 - Gadh så helt sig själf som i bref växlingen med denne man. Till herr Peder yttrar han sålunda som oftast sina lönligaste tankar om riksföreståndarens åtgärder och om ställningar och förhållanden för öfrigt.
Page xiv - Langebek, J. Anledning til en Historie om de Norske Bergverkers Oprindelse og Fremvext. Første Stykke. Sk. l.
Page 325 - Och öfverhufvud torde aflallet» böra botraktas icke som en brottslig och vanhederlig handling utan som en gammal mans förklarliga, men ödesdigra misstag.
Page 333 - Men ännu mera intressera dessa bref genom det intima och fördomsfria skämt och raljeri, som ofta från början till slut genomgår dem och ih vilka det allvarliga ärendet klädes.
Page xx - DGAA = Aarsberetninger fra det kongel. [danske] Geheimearchiv. DHT = Historisk Tidsskrift, udg. af den danske historiske Forening. DM = Danske Magazin. DN = Diplomatarium Norvegicum. DRA = Danska riksarkivet.
Page 351 - ... wille giffwa leiden, som copien inhaller 225: 24, jag tror det blir »pannkaka» av det, det blir ingenting av. Sdw: något utan vikt eller betydelse '?, endast detta belägg. Gramwnk förekommer i fsv. i betydelsen bakverk, se Sdw Suppl. 18. que ancilla unacum domo et omnia in ea que sunt tue ditioni ad oscula pedum i säng medh sko och hosor sit subiecta Et nimirum hon kan hwrtas medh herra biszanwm...
Page xvi - Konung Woldemars tijd och hans effterkommande, ther inne the Swenske bliffue fast groffueligen och med osanning antastade. Teslikest the Swenskes rätferdelige och...
Page xix - Ruuth, JW, Åbo stads historia under medeltiden och 1500-talet. Bidrag till Åbo stads historia. Andra serien, XIII: 4.
Page 305 - Sture, fingo således i yttersta hand fullmakt in blanko och kunde obehindradt använda den exempelvis till förmån för biskop Otto af Västerås, hvars danska sinne allt tydligare trädde i dagen.2 Dessa anstalter måste ha varit misshagliga för Sten Sture.

Bibliographic information