De Gereformeerde Kerk-bode in Zuid Afrika

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 252 - Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof ; en dat niet uit u, het is Gods gave ; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
Page 296 - ... de kennis en het gevoel van dat alles, wat zij aan het Opperwezen, aan de Maatschappij, aan hunne Ouders, aan zichzelve en aan hunne Medemenschen verschuldigd zijn.
Page 126 - AL ware het, dat ik de talen der menschen en der engelen sprake; en de liefde niet had, zoo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.
Page 113 - Likewise also the chief priests priesters met de schriftgeleerden, en ouderlingen, en pharizeŽn, hem bespottende, zeiden : 42 Anderen heeft hij verlost, hij kan zich zelven niet verlossen. Indien hij de Koning IsraŽls is, dat hij nu afkome van het kruis, en wij zullen hem gelooven.
Page 260 - Hem die ons lief gchad heeft; want ik hen verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch magten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch eenig ander schepsel ons zal knnnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heer...
Page 361 - Ik danke u, Vader, Heer des Hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt, ze den kinderkens geopenbaard.
Page 244 - ... hebben mijne wegen niet gekend. 1 1 Zoo heb ik dan gezworen in > mijnen toorn: Indien zij in mijne ruste zullen ingaan ! 12 Ziet toe, broeders! dat niet te eeniger tijd in iemand van u zij een boos, ongeloovig hart, om af te wijken van den levenden God; 13 Maar vermaant malkander te allen dage, zoo lang het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde.
Page 193 - En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, den eenigen waarachtigen God. en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt.
Page 331 - Symbolische schriften voorkomt, gelijk die in haren aard en geest het WEZEN en de HOOFDZAAK uitmaakt van de belijdenis der Hervormde Kerk, door den leeraar dier Kerk aangenomen hebben.
Page 297 - Alle Schoolonderwijs zal zoodanig moeten worden ingericht, dat onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden, de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld, en zij zelven opgeleid worden tot alle Maatschappelijke en Christelijke deugden".

Bibliographic information