Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 1

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1795 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 206 - Lieden; of dat men zelve in den te voorziene ftorm, tot redding en heil van 't algemeen, het roer in 'de vuist geklemd zoude houden, tot dat» het Schip van Staat, door de branding heen, in veilige haven zoude gebragt zyn. Ten tweeden , en dit was het Hoofddoel, om Stad en Vaderland , op welk eene vvyze en tot welke kosten ook , te redden en te bewaaren voor een conquest te worden der dappere Franfche Republikeinen, en waar van wy alleen konden bevryd blyven , door (op voor.
Page 111 - ... doen te weeten: Dat wy volkomen overtuigd zyn, dat de magt, welke ons toevertrouwd is, alleenlyk berust, en dat wy die ook alleen hebben ontvangen, van de vrye keuze...
Page 111 - Dat wy volkomen overtuigd zyn, dat de magt, welke ons toevertrouwd is, alleenlyk berust, en dat wy die ook alleen hebben ontvangen , van de vrye keuze onzer Medeburgeren : dat geen oppergezag by ons , maar dat de eigenlyke...
Page 113 - Vertegenwoordigers." en Bur„ Dat derhalven niemand kan verpligt wor.£«r» den , iets van zyne byzondere eigendommen aan het algemeen te moeten afftaan, of opofferen, zonder dat zulks door den wil des Volks, of van zyne Reprefentanten , uitdruklyk bepaald zy , en na eene voorafgegane fchavergoèding.
Page 111 - Gewesten thans zo zwaar drukken, voornaamlyk hunnen oorfprong verfchuldigd zyn aan de verkeerde denkbeelden, welke men door list en geweld den Volke heeft voorgehouden , en dat het dus een vereischte is van Volksvertegenwoordigers, die hunnen pligt getrouw willen zyn , zekere en duidlyke grondbeginfelen , tot regelen van hun gedrag, te beramen en vast te (lellen.
Page 113 - Dat, ingevalle het noodzaaklyk geoordeeld wordt, iemand gevangen teneemen , een ieder niet ftrenger mag behandeld worden , dan volftrekt nodigis , om. zig van zyn perfoon te verzekeren." „Dat , daar alle menfchen gelyk zyn , allen verkiesbaar zyn tot alle Ampten en Bedieningen , zonder eenige andere redenen van voorkeur, daa • die van deugden en bekwaamheden.
Page 112 - Dat de vryheid de magt is , welke ieder mensch toekomt, om te mogen doen al het geen anderen in hunne rechten niet ftoort: dat dus haare natuurlyke bepaaling beftaat in deeze (lelling: Doe niet aan eenen anderen , het geen gy niet wilt dat u gefcliiedde...
Page 239 - Straal, man, met te zeggen, dat zy bereid waren, aan de begeerte des Volks te voldoen, het innigst genoegen gevoelden over de manier, waarop het Committé zo heerlyk de rust hadt bewaard, en dat zy daarom niet twyffelden aan de voortduuring derzelve;en terwyl het Committé hun veiligheid voor perfoonen en goederen hadt aangeboden, zy de vryheid namen, zich en hunne huisgezinnen in de protectie van het Comraiué aan te beveelen.
Page 219 - J zo dit door uwe eigene lafhartigheid eens zo verre komen mogt-, hoe gy U immer voor uwe Vrouwen en Kinderen , voor uwe nakomelingen , voor uw eigen geweten , ja voor God zelven zult kunnen verantwoorden, daar alle de onheilen, die hier uit voor het lieve Vaderland noodzakelyk moeten voordvloeyen , gewrogten van uwe ongeloovelyke laagheid zyn zullen. Zyt niet bekommerd, om wapenen tot het volbrengen van deezen uwen Burgerpiigt te vinden} veelen uwer hebben dezelve nog in handen, ia fpyt van de hemeltergende...
Page 238 - ... opgedaagd, waarop Neerlands Ingezetenen de uitoeffening hunner aangeborene en hun niet dan al te lang ontvreemde Rechten staan te hernemen ; dit is dan ook hetzelfde ogenblik Burgers, waarop het tegenwoordig bewind een einde moet nemen en door het Committé Révolutionnaire, in naam der Burgerij , moet vervangen worden tot dat vervolgens zodanige nieuwe vorm van Regeering en eene andere ordre van zaken zal ingevoerd worden als de gezamentlijke Ingezetenen op eene geregelde wijze zullen vaststellen....

Bibliographic information