Administratif och statistisk handbok, såsom bihang till Sveriges statskalender

Front Cover
P. A. Norstedt & söner, 1872 - Executive departments - 401 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 169 - Landstinget tillkommer att, i den ordning denna förordning stadgar, rådslå och besluta om för länet gemensamma angelägenheter, hvilka afse den allmänna hushållningen, jordbrukets och andra näringars utveckling, anstalter för kommunikationsväsendets befordrande, helsovård, undervisning, allmän ordning och säkerhet, med mera dylikt, så vidt dessa angelägenheter icke enligt gällande författningar tillhöra offentlig myndig, hets embetsåtgärd.
Page 34 - Och när RF § 38 upplyser, att »Alla ifrån Konungen utgående expeditioner och befallningar (utom i kommandomål) skola, för att bliva gällande, vara försedda med Konungens underskrift, och kontrasignation av vederbörande föredragande (Statsråd) . . .» så är Statsrådets makt lika stor som Konungens. Ty finge konungen intet statsråd att kontrasignera, så vore monarken maktlös, och måste abdikera. Ordet »allena...
Page 37 - Konungen äger att i brottmål göra nåd, mildra lifsstraff samt återgifva ära och till kronan förverkadt gods; dock må öfver ansökningar derom högsta domstolen höras och konungen sina beslut uti statsrådet fatta. På den brottslige skall sedermera ankomma att emottaga den nåd, konungen honom förunnat, eller undergå det straff, hvartill han blifvit dömd.
Page 37 - Regeringsformen stadga, eger att döma, huruvida Högsta Domstolens samtlige ledamöter gjort sig förtjente att i deras vigtiga kall bibehållas, eller om visse af dem, utan bevisligen begångna fel och brott, hvarom Regeringsformens 102 § handlar, likväl kunna anses böra från utöfningen af Konungens domsrätt skiljas.
Page 36 - N:r 9. — 7 ådagalagt insigt, erfarenhet och redlighet. De kallas Justitieråd och utgöra Konungens Högsta domstol. Deras antal må ej ökas utöfver tolf, så vida ej Konungen och Riksdagen, i den ordning 87 § l mom.
Page 116 - Lagtima riksdag skall hvart tredje år på sätt i riksdagsordningen (§ 70) sägs, förordna sex för kunskaper och lärdom kände män att jemte justitieombudsmannen, som bland dem förer ordet, utöfva vård öfver tryckfriheten. Desse kommitterade, af hvilka två, utom justitieombudsmannen, skola vara lagfarne, ege sådan befattning, att, i händelse någon författare eller boktryckare innan tryckningen sjelf öfverlemnar dem en skrift och begär deras yttrande, huruvida åtal derå efter tryckfrihetslagen...
Page 237 - Äran och Minnet, samt sjunga de Store Mäns Lof, som dels styrt, dels tjent och frälsat Fäderneslandet, och dermed på en gång utvidga Svenska Namnets och Språkets ära".
Page 116 - Tjenstemän begångna fel, som synas honom antingen härröra från egennytta, vrångvisa, väld eller grof försumlighet, eller bereda en allmän osäkerhet för medborgares rättigheter...
Page 33 - Inhemte dock, i de fall, här nedanföre stadgas, underrättelse och råd af ett Stats-Råd, hvartill Konungen kallar och utnämner kunnige, erfarne, redlige och allmänt aktade, infödde Svenske Män af den rena Evangeliska Läran.
Page 116 - Desse koramitterade, af hvilka två, utom Justitieombudsmannen, skola vara lagfarne, ege sådan befattning, att, i händelse någon författare eller boktryckare, innan tryckningen, sjelf öfverlemnar dem en skrift och begär deras yttrande, huruvida åtal dera, efter tryckfrihetslagen, kan ega rum, skola Justitieombudsmannen och minst trenne kommitterade, hvaraf en lagfaren, ett sådant yttrande skriftligen afgifva.

Bibliographic information