ค่านิยมของข้าราชการไทยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท: สาเหตุและแนว ทางการแก้ไข

Front Cover
Samanakphim ʻŌdīan Satō, 1989 - Civil service - 103 pages
0 Reviews
Suggestions to improve Thai urban bureaucrats' perceptions of rural development in Thailand.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

ฆฑ1า1
4
ความมพำ08ะหวำฯคำ1ยมช อฃชาาชกาซไฑย
15
ศ่ฯฉยมฃอจฃฯ8าชกา8ไช1ยช11ฉนอุปฬ80ศต่อ0าอฬฒ14าช1เฆท23
23

4 other sections not shown

Common terms and phrases

ๆ เช่น ๆ ดังนี้ กฏหมาย กร^งเทพมหานคร กรรมกร กระบวนการ กลาง กล่าวคอ กล่าวโดยย่อ กัน การ การเมอง ขณะเดยวกัน ขัาราชการ ขางด้น ขุนนาง คน ความมั่งคั่ง คอ คํอ ค่านํยม ค่านํยมในความเป็นอน^รักษนํยม คือ โคมํน ฆธธณานุกธม ง1ทพมทานคร งาน จะพบว่า จํานวน ฉะนั้น ชนชั้น ชนชั้นกลาง ชนชั้นคือ ชนชั้นฐง ชนชั้นดํา ชนชั้นในสํงคมไทย ชนชั้นใหญ่ ๆ ชนบท ชาวนา ชาวนารัอยละ ชึ๋ง เช่น ระบบเศรษฐกํจ เช่นนี้ เชึ๋อว่า ฐทร ด้วย ดังนั้น ดัวอย่างเช่น ด่าง ด่าง ๆ ด้าน โดยเฉพาะ โดยเฉพาะอยำงยิ่ง ได้ ไดัมื ต่อไป ต่าง ทนํำ ทนา ทนํา ทรัพย์สิน ทหาร ทั้ง ๆ ทํานา ทึ่ เท เทคโนโลยอังคม ไทย นอกจาก นอกจากนี้ นักบวช นั้น นี้ ใน ในเวลาเดํยวกัน ในสังคมไทย บทที่ บททึ่ บาท ประกอบ ประชาชน ประเทศไทย ประเภทใหญ่ ปี เป็น เป็นการ เป็นด้น เป็นด้นว่า แปล โปรคฐ ผล ผำย พัฒนาชนบท พุทธศาสนา เพราะฉะนั้น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มน^ษย์ มีความเชึ๋อว่า เมษายน เมึ๋อเป็น เมึ๋อเป็นเช่นนี้ แมว เยอรมัน รถไถ รวมทั้ง ระบบ ระบบวรรณะ ระบบสังคม ไร่ และ และการ และระบบสังคม วราคม ว่า เศรษฐกํจ ส่วน สังคม สังคมไทย สํานักพํมพ์แพร่พํทยา หนํา หมายถง หรํอ หลวง อมร อย่างไรกํดาม อริสโตเติล อํงกฤษ อาจกล่าวได้ว่า อำงถงใน แเเะ

Bibliographic information