Dubbele wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen, Volume 29

Front Cover
1891
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Popular passages

Page 22 - Degene die zijn haudteeken stelt op een ongezegeld effect, hierboven vermeld, vervalt in de boet bij artikels 10 en 11 der wet van 21 maart 1839 vastgesteld. Dezelfde boet zal ook ten laste vallen van den wisselagcnt of makelaar die ongezegelde effecten zou verhandeld hebben.
Page 31 - De scbepen, waarvoor de brug niet moet gedraaid worden, betalen maar half recht. Zijn vrij van rechten: 1.
Page 30 - Kajürechten of aan hunne plaatsvervangers te vertoonen, om de rechten vast te stellen, die de schippers gehouden zijn dadelijk te betalen. De ontvanger of zijn plaatsvervanger is gerechtigd de sluismeesters en bruggendraaijers op te eischen, om het doorvaren der schepen te beletten, tot dat er...
Page 23 - Fr. 2- 60 Het blad groot-register 2-60 Het blad groot papier 1-70 Het blad middelmatig papier .... 1-30 Het blad klein papier 1-00 Het half blad klein papier .... 0-60 Het kwart blad klei...
Page 886 - ... Handelaars, Nijveraars, met een woord iederen persoon die eenen Winkel, Kleinhandel of eene bijzondere nijverheid houdt, dat er in den Wegwijzer jaarlijksch AANKONDIGINGEN verschijnen op gekleurd papier, om hun toe te laten meer de aandacht van het publiek te vestigen, en beter de bijzondere artikelen op te geven die deel maken van hunnen handel of nijverheid. De Wegwijzer wordt gedrukt op een aanzienlijk getal exemplaren, en bevindt zich gansch het jaar door in de handen van eigenaars, bijzonderen,...
Page 46 - ... handelsomzendbrieven, van den naam van den reiziger; op de bijeenroepingsbiljetten, de dag en de uur der...
Page 42 - Aan allen persoon, vreemd aan den dienst der posterij, is het verboden zich met die verzending te gelasten op straf cener boet van 60 tot 300 franken. — Vallen niet onder dezen laatsten maatregel : de brieven enkel betrekking hebbende met den verzendingsdienst, de geleibrieven oi opene factnren in de kisten gedaan.
Page 37 - De verzender mag de aanbeveeling, bet advis van ontvangst of de bestelling der kaart perexpress vrageu : bij moet de waarde in postzegels op de kaart plakken. — Er zijn ook voor den vreemde enkele kaarten van 10 cent, te bekomen. Tabel der frankeerinijlalcien voor den vreemde.
Page 40 - De acten van allen aard, opgemaakt door avoués, notarissen, griffiers, commissarissen-prijzers, alsmede de vragen tot inschrijving of overschrijving, notas van kosten of honoraria, die de stuks of dossiers vergezellen ; 2...

Bibliographic information