Handleiding tot de kennis van de wetenschap der zamenleving en van het Nederlandsche staatsregt: deel. De staatkundige geschiedenis van Nederland tot 1830. 1868

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 640 - De Koning zorgt dat geene Godsdienst gestoord worde in de vrijheid van uitoefening, die de Grondwet waarborgt. Hij zorgt tevens dat alle godsdienstige gezindheden zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den staat.
Page 464 - Het is aan elk geoorloofd om zijne gedachten en gevoelens "door de drukpers , als een doelmatig middel tot uitbreiding "van kennis en voortgang van verlichting...
Page 398 - Boekhandel eene xeer nadeelige stremming veroorzaakten, maar ook eene strekking hadden om de vrijheid der drukpers volkomen te onderdrukken , den voortgang van de verlichting te beletten , en alles te onderwerpen aan eene willekenrige censuur, te eenen,ale strijdig met de liberale denkwijze waarop elk regtgeaard Nederlander den hoogsten prijs stelt, en die steeds het Gouvernement dezer Landen heeft gekenschetst...
Page 737 - October n*. 72, belast wierd met het ontwerp der wettelijke bepalingen, welke noodig mochten zijn om in de Grondwet en in de bestaande betrekkingen tusschen de twee groote afdeelingen van het Koningrijk de veranderingen daar te stellen, welke de algemeene belangen en die van elk der gezegde afdeelingen vorderen...
Page 75 - Prince om hem in alles, wat hy beveelt, weder het goddelic oft ongoddelick, recht oft onrecht is, onderdanich te wesen ende als slaven te dienen, maer den Prince om d'ondersaten wille, sonder de welcke hy egheen Prince en is, om de selve met recht ende redene te regeeren ende voor te staen ende lief te hebben als een vader sijne kinderen...
Page 384 - Gij wilt het, Nederlanders! dat ik u meer zijn zal, dan ik n, zonder mijne afwezigheid, zoude geweest zijn. Uw vertrouwen , uwe liefde legt de souvereinitcit in mijne handen , en van alle zijden dringt men op de aanneming daarvan, wijl de nood van het Vaderland, wijl de toestand van Europa dit vordert. Welaan dan, ik zal mijne bedenkingen aan uwe wenschen opofferen; ik aanvaarde wat Nederland mij...
Page 404 - Zij bestaan uit Edelen en Steden, omdat deeze samenstelling zich verliest in den nacht der tijden, omdat de Nederlanden, groot, magtig, rijk geworden zijn onder dezelve, eeuwen lang vůůr de Republiek, meer dan twee eeuwen onder de Republiek...
Page 112 - Provintien, nyets gemeen hebbende met malcanderen (nadat sy nu nyet meer een gemeen leger hebben), dan alleen 't gunt bij contract totte gemeene defensie gelooft is, 't welck, doch meer precario als necessario, tot noch toe taliter...
Page 484 - eenparig geweest zijnde, gehouden worden moet voor de duidelijk uitgedrukte meening van al de bewoners der noordelijke provinciŽn. En alzoo Ons, na deze optelling en vergelijking der respectievelijk uitgebrachte stemmen, geen twijfel overblijven kan omtrent de gevoelens en wenschen der groote meerderheid Onzer gezamenlijke onderdanen, en de toestemming dier meerderheid ten volle gebleken is, aarzelen Wij niet, maar achten Ons integendeel verpligt, het ontwerp, dat Onzentwege...
Page 600 - Wat zien wij in onze dagen? Nederland het voorwerp van edeler nijd en naijver zijner naburen, benijd om de wijsheid zijner instellingen, om de zachtheid van zijn bestuur, om de onbekrompenheid zijner beginselen, Nederland alom geroemd en geprezen als het gelukkigste land van den aardbodem!

Bibliographic information