Nederlandsche reizen: tot bevordering van den koophandel na de meest afgelegene gewesten des aardkloots : doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige gevaaren, die de Nederlandsche reizigers hebben doorgestaan, Volume 7

Front Cover
By P. Conradi, 1785 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 183 - Koortsoast onderfteund of aangezet worden door bygevoegde middelen , in die gevallen daar hy wel als het voornaamfte geneesmiddel vereischt wordt , maar echter te zwak is om alleen de zaak af te doen ? en welk eene keuze van middelen moet men ten dien einde doen, betrekkelyk tot den onderfcheldenen aard der voorkomende gevallen en omftandigheden ? , , 9.
Page 182 - Genootfcltap. 4. Kunnen wy ons overtuigd houden , dat een waare Kanker immer zonder de afzetting tot geneezing is gebragt ? Welke ongemakken zyn het veelal , die zig onder de gedaante van deeze woedende kwaal vertoonen, en onder dien naam of geneezen, of, door erger dwaaling, als ongeneeslyk beh mdeld worden ? Hoe veelerlei is de oorfprong van dusdanige misflagen , naar de verscheidenheid der lydende deelen , naar de onderfchciden foorten van Kankers , of naar den byzonderen aart van het bedriegelyk...
Page 180 - Verhandeling over de Quotae der zeven Vereenigde Provincien. "Waarin wordt getoond wat men behoorde te weeten, om de Quota van ieder provincie genoegzaam Wiskonstig berekenen, En hoedanig die, uit het geene men waarschynelyk weet, op die wyze, ten naasten by bepaald kan worden.
Page 90 - Hy nam het kwalyk , dat men , buiten zyne kennis , het Fort eenen naam hadt gegeeven , en deedt dien uitwisfchen. 's Anderendaags ontfcheepte hy zyne Troepen, en bemagtigde eerlang de ftad Jaccatra , zonder eenigen tegenftand te ontmoeten.
Page 89 - Koning, die niets ergs vermoedde, en (lelde hem ter bami een brief van den Pangoran. Dewyl by dit gehoor niemand tegenwoordig was, zette hy den Vorst den dolk op het hart, deedt vervolgens, doorzyn volk, alle de toegangen bezetten, en zich eindelyk meester, maaken van de Stad.
Page 88 - Bantam, getnoedigd door •de- beloften en aanbiedingen , uit naam van VAN DEN BROECK hem gedaan, en daarenboven met een nydig oog aanfchouwende den...
Page 89 - Koninkryk verjaagd , en dieper landwaarts gedreeven ; van waar hy , egter , wierdt genoodzaakt weder te keeren , en met visfchen in een fchuitje den kost te. winnen. ', -De Engelfchen , ziende VAN DEN...
Page 89 - Fort waren, yverlg voort, om, zo heimlyk als hun doenlyk was. aan de voltooijing der Vestingen te arbeiden. Op raad van van den Broeck noemden zy het Fort...
Page 90 - Op den vyfëntwintigften van Lentemaand kwam de Generaal KOEN onder het Fort Batavia. ten anker. De Vloot, met welke hy van de Molukfche Eilanden kwam, beftondt uit 17 Ichepen.

Bibliographic information