Magyarország függetlenségi harczának története: 1848 és 1848-ben, 2. kötet

Első borító
Nyomatott Puky Miklósnál, 1865
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Tartalomjegyzék


Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

500. oldal - ... a hitnek szent hitével, hanem az észnek meggyőződésével mondom : elérkezett a perez, midőn Magyarországnak szabaddá, függetlenné kell lennie, — elérkezett a perez, midőn Magyarországnak s különösen a nemzet képviselőinek kötelessége, isten, a világ, Európa és a nép előtt kimondani, hogy szabadok, függetlenek lenni akarunk.
527. oldal - ... világ előtt , hogy e lépésre a halálig üldözött magyar nemzetet nem túlzott elbizakodás , s nem forradalmi viszketeg, hanem a türelem végső kimerültsége s az önfentartás kénytelensége vezeté. Háromszáz esztendeje mult , hogy a magyar nemzet, szabad választás által az osztrák házat kétoldalu kötések alapján a királyi székbe emelé.
229. oldal - A halál, melyet itt elénkbe szabnak, bizonyos ; de mely a harcz végén történhetik, nem bizonyos ; mert van isten az égben és a nemzetben erő ; — és ha élni akar, élni fog ! « Én tehát nem arról beszélek, jó-e, tanácsos-e e téren alkudni; hanem azt mondom, hogy nem lehet....
538. oldal - Az országgyülés a nemzet megmentésének kötelességétől ösztönöztetve a pénzforrásokat határozatilag elrendelé s katonaállitást parancsolt. « A nemzet teljes készséggel engedelmeskedett. « A nemzet képviselői egyszersmind felhívták a király öcscsét István főherczeg nádor királyi helytartót, szálljon, eskü szerinti kötelezettségénél fogva , táborba a pártütők ellen. Elment nagy szavakban fogadott fényes igéretekkel; de miután a pártütő horvát bánnal...
509. oldal - Erdély és hozzá tartozó minden országok, részek és tartományok fölötti uralkodásból ezennel a nemzet nevében örökre kizáratik, kirekesztetik, és az ország területéről s minden polgári jogok élvezetéből számkivettetik. A mint hogy ezennel trónvesztettnek, kirekesztettnek és számüzöttnek a nemzet nevében nyilvánittatik.
544. oldal - Habsburg-Lothringi ház a magyar nemzet elleni árulása, hitszegése és fegyverfogása által, nemkülönben azon merény által, miszerint az ország területi épségének eldarabolását, Erdélynek...
543. oldal - ... közepette nőtt erejében s diadalmas harczok közt szerezte magának a meggyőződést, hogy hazáját meg fogja menteni. Három hónap óta a zsarnok ellenség minden erejével, egy talpalatnyi földet sem nyert, sőt vesztett tért tér után, ütközetet ütközet után. Három hónap előtt a Tiszáig valánk visszaszoritva, s most már igazságos fegyvereink egész Erdélyt visszaszerezték, Kolozsvárt, Nagyszebent, Brassót visszafoglalták s az osztrák ház seregeit...
507. oldal - Magyarországnak ki kell mondani, hogy akarata is van ezen erejét utólsó csepp vérig a szabadságra, melyre méltó, felhasználni! « Egyszersmind, uraim, ki kell ezt mondanunk azért is, hogy az európai státuscsalád, melytől magunkat elszakitottaknak semmi esetben sem tekinthetjük, tudja meg hogyan érez, mikép gondolkodik s mit akar a magyar? Azért...
216. oldal - Elmondá mégis az ország bírája békekiegyenlítésre célzó kiküldetésünket, de a herceg főtábornok határozottan azt válaszolá : hogy azok után, mik az országban történtek, sem fegyvernyugvásról, sem bármi egyéb egyezkedésről szó sem lehet, hanem egyedül csak feltétlen alávetésről (unbedingte Unterwerfung...
553. oldal - A miniszterek választása, következőleg ha felelősség érzetében azt elkerülhetlennek látná, részben vagy egészben változtatása is, ezen ideiglenes kormány egész ideje alatt a nemzetgyülés határozata értelmében természetesen a kormányzó hatóságához tartozván.

Bibliográfiai információk