Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen, Volume 3

Front Cover
Philip Marie Blommaert
Hebbelynck, 1851 - Dutch poetry
 

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 90 - Mer die mensch set sijn gedochte Alleene om te sine versaet : Dat hem die spise wederstaet, Dan heeft hi ghenoech gheten. Wine connen anders gheen mate weten...
Page 81 - s sonde groot. Comans ofte wisselaren, Die hen metten ghelde ghenaren, Ende den goeden penninc uut wieden, Ende den lichten quaden wider bieden, Ende brenghet dat goede ghelt van weghe, Dat 's een quade, ghierige pleghe. Wisselhouden , dat 's wockers quader; Want hi es des goeden penuincs verrader, Hi weet altoes wat hi hem baet, B90 Eer hine wisselt oft ontfaet.
Page 79 - Die ghifte comt niet uter herten, Mer om der werelt ere begherten. Den andren graet volcht hier na Dien noemic Symonia. Desen graet mach men wel merken In gheleerden, papen ende clerken. Wat metter gheestelecheit omgaet Daer mach men vinden desen graet.
Page 82 - Sijn beraet, ende settet op lanc In vorsten, dat hem des lopens verdriet, Ende heeft liever half recht dan niet; Soe gaet men plaesteren ende maken. Aldus eest met vele anderen zaken Datten riken ane gaet...
Page 80 - t folc selven verdoemt mede, Ende daer God om plach te plaghen Lant ende steden, in ouden daghen, Ende noch, al beidt hi, wat sal doen, Nu es der woekers broeder voorcoep, Die nu sere heeft allen loep...
Page 79 - Ie en soude niet dorren voer minen Here Comen met desen testamente. Dus crighen die prochipapen renten, Ende maken Gode om vercopen. Daer sijn noch Judase bi hopen , Die Cristuse, ghinghe hi noch op derde ', Verraden ende doen souden onwerde 2, Op datter hem testament af quame.
Page 82 - Het dunct hem eere dat hijt doet. Een simpel man hi en heeft lijf no goet, Die enen onscamelen here heeft; Eest dat hi hem niet en gheeft Dat hi hem heischet van sinen goede, Hi slaten metter langher roeden, Of raet op hem valsche loeghen; Dander en can soe vele niet toeghen Daer jeghen, dat hem iet mach baten, Hi en moet daer van den sinen laten, Also vele als den heren ghenuecht; Hi wort bedraghen ende ghewroecht Van soe vele quader saken, Dat sire gheen consience en maken; Si nemen, na...
Page 85 - Slaen oec haer wifs ende mesvoeren; Al waren si goet, si makense hoeren; Ende gheven hen och van vulen zaken, Al hadden sijs ghene scout, smaken; Daer na daer an, bi sulken dinghen Dit can Tepiditas volbringhen, Si doen oec ledigher traghe gheselle Hem an quade wive bestellen, Of leren morellen met valschen spele...
Page 79 - ... doet hem segghen niet mee Dan in den souter een vers of twee Also men doet in leeken scolen. Die leeke die clergie siet dolen In desen : si meenen, in haren sin, Datter gheen mesdoen es in, Ende segghen 't oec in 't openbare : Waert dat so grote sonde ware...
Page 147 - Eude die felle doot verjaghen; Kinder te winnen scoene ende vroet, Die niet te stervene en plaghen. Si mochten gherne setten den moet 10 Omme 't goet ende daer na laghen. 40 Ay, broessche mensche, bepeinse di Dat niement der doot en ontsprinct. Wie es die soe livech si Dat sekerlijc sijn leven linct. Die den tijt sijnre doot weet, wie es hi? Ie wane dies niement en ghedinct. Selc leeft heden ende waent sijn vri, Marghen leghet hi ende stinct.

Bibliographic information