Magyar államjog

Front Cover
Az Athenaeum r. társ. kiadása, 1877 - 423 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Rész A magyar államról ELSÖ FEJEZET
49
A magyar birodalom területe közjogi érteleinben
51
A magyar birodalom jelenlegi valóságos területe s egyes részeinek közjogi viszonya az anyaországhoz
53
Az anyaországuak közjogi álláspontja a tényleges területi egyes alkat részek irányában és ugyan a Erdélyt és a részeket
54
b a polgárositott magyar hatŕrörvidéket
57
c Fiumét és keruletét
63
d HorvátSzlavonDalmát országokat és az ezekhez tavtozó pol gárositott hatŕrörvidéket illetöleg
67
A magyar korona közjogi igényei a tole elszakasztott tartományokra
83
a közös ügyek clintézésének módja
88
A királyi hululvm merszerzéséiwk wódja
99
A magyar birodalom egisége ôuállósága és fnrgetlensége
104
A magyar birodalom területi felosztása kormányzati tekintetben
108
Az állami köztorvényhatósági és községi tisztviselôk és hivatalnokok
112
lása
123
Az uralkodás formája Magyarországban és a magyar alkotmány több vonásaiban A magyar alkotmány kiválóbb biztORitékai
126
2 Magjarország és társországainak czimere szinei lobogója
134
Az államhatalom fogalma az államhatalmak egymáshozi viszonya és azok egymástól külonbözö müködése
138
Eunek köre tényezöi s ezeknek a tôrvényhozatalbani részvéte
140
Az országgyülés ennek alkatrészei ÜBszehivási módja megnyitása az országyülés rendes tartama elnapolása herekesztése és felosz latása
144
A förendi haz ennek szervezete a házszabályok
149
A képviselöhŕz a képviselök választásának módja az ôsszeíérhet lenség A képviselök száma a képviselöhŕz házszabályai
152
A förendiés képviselöhŕz egymássali érintkezési módja
176
A torvények hozatalának és kihirdetésének módja a torvények ha tályának kezdete és tartama
177
A torvények nyelve Tôrvénygyüjtemények
179
A társországok tartománygyülései a torvények kihirdetése és hatálya
182
B A végrehajtó hatalom 34 A végrehajtó hatalom fogalma és köre
188
A végrehajtó hatalom gyakorlásának móilja általában és különösen a Magyarországban a ministerium ennek hatáskore
190
b a társországokban a horvát minister a bán az országos kormány
194
c a közös ügyekre nézve a közíis ministerium
197
A végrehajtó hatalom felelössége a ministeri ellenjegyzés
199
A végrehajtó hatalom mükodésének ellenörzése Az ŕllamszámvevö szék és a függö államadósság ellenôrzésére rendelt bizottság
203
A kormányrendeletek s azok kötelezö ereje A rendeb tek gj üjttménye
209

Popular passages

Page 189 - ... ő Felségének a hadügy körébe tartozó alkotmányos fejedelmi jogai folytán mindaz, a mi az egész hadseregnek és igy a magyar hadseregnek is, mint az összes hadsereg kiegészitő részének egységes vezérletére, vezényletére és belszervezetére vonatkozik, ő Felsége által intézendőnek ismertetik el.
Page 310 - A törvényhatóság jelen törvény korlátai között felirhat egyes kormányrendelet ellen a végrehajtás előtt, ha azt törvénybe ütközőnek, vagy a helyi viszonyok miatt czélszerütlennek tartja. De ha a minister a felhozott indokok ellenére a végrehajtást követeli, vagy ha a törvényhatóságot hozott határozatának foganatositásától másodizben eltiltja, a kormányrendelet azonnal és feltétlenül teljesitendő és végrehajtandó (58.
Page 294 - ... 14 nap eltelte után és legfölebb 30 nap eltelte előtt ugyanazon vagy más," szintén általa választott két tanu jelenlétében ismét saját egyházközségének lelkésze előtt jelenti ki, hogy áttérési szándéka mellett továbbra is megmarad Az áttérni akaró, mind első, mind másod-izben tett nyilatkozata felől azon lelkésztől.
Page 219 - ... vétkesen, de nem azon bűnös czélzatból szegi meg, hogy ez által magának vagy másnak illetéktelen hasznot szerezzen, vagy valakinek jogtalan kárt okozzon; 2.
Page 165 - Semmis a szavazat, ha nincs értelme, ha többfélekép magyarázható, vagy ha nem a képviselő-jelöltek valamelyikére adatott. Ha egy családi néven csak egy jelölt van, a szavazat azért, mert a keresztnév hibásan vagy épen nem mondatott ki, valamint akkor sem tekintetik érvénytelennek, ha a szavazat a jelöltek egyikére kétségtelenül...
Page 91 - A pragmatica sanctióból folyó közös és együttes védelemnek egyik eszköze a külügyek czélszerü vezetése. E czélszerü vezetés közösséget igényel azon külügyekre nézve, melyek az ő felsége uralkodása alatt álló összes országokat együtt illetik.
Page 103 - Az efféle számadások megvizsgálása hasonlóul az említett bizottságokat illeti; azok e számadásokra nézve is a fentebb körülirt módon fognak eljárni. 43. Hasonló eljárás követendő minden egyéb tárgyakban is, melyek, mint közös ügyek, az érintett bizottságok köréhez tartoznak.
Page 294 - Az áttérni kivánó, bármely egyház tagja legyen, ebbéli szándékát önmaga által választott két tanú jelenlétében saját egyházközségének lelkésze előtt nyilatkoztatja ki. S ezen első nyilatkozattételtől számítandó 14 nap eltelte után és legfölebb 30 nap...
Page 200 - A ministerek feleletre vonathatnak : a) minden oly tettért. vagy rendeletért, mely az ország függetlenségét, az alkotmány biztositékait.
Page 343 - ... állatorvosoknak összes egyenes államadója kétszeresen számittatik. A férj vagy atya államadójába a nő, valamint a kiskorú gyermekek államadója is beszámítandó, ha a nőnek vagy a kiskorú gyermekeknek vagyonát kezeli. Mindenki csak egy törvényhatósági bizottságnak lehet tagja; az, a ki több törvényhatóságban jön a legtöbb államadót fizetők sorába, azon törvényhatóság bizottságának lesz tagja, melyet maga jelöl ki. Oly egyének között, kik közül az...

Bibliographic information