אַליסעס אַװאַנטורע&# אין װוּנ&

Front Cover
Evertype, 2018 - Fiction - 142 pages

דער מחבר פֿון אַליסעס אַװאַנטורעס אין װוּנדערלאַנד איז געװען לואיס קאַראָל, דער פּסעװדאָנים פֿון טשאַרלס לוטװידזש דאָדזשסאָן פֿון אָקספאָרדער אוניװערסיטעט אין ענגלאַנד. דאָס בוך איז צום ערשטן מאָל דערשינען אין יאָר 5681, און פון דעמאָלט אָן איז עס איבערגעזעצט געוואָרן אויף אַ סך שפּראַכן איבער דער וועלט. די ערשטע איבערזעצונג פֿון דעם בוך אױף ייִדיש האָב איך פֿאַרענדיקט אין יאָר 2102 [צור־אות־פֿאַרלאַג, ירושלים]. Evertype גיט יעצט אַרױס די דאָזיקע אױסגעבעסערטע אױפֿלאַגע. בשעת איבערזעצן אױף ייִדיש, איז מײַן ציל געװען צו בלײַבן געטרײַ צו דעם ענגלישן מקור צו דעם סיפור־המעשה, צו די העלדן און זײערע כאַראַקטערס; און דער הױפּט איבערצולאָזן די טיפֿקײט און דעם גײַסט פֿון דעם בוך. פֿונדעסטװעגן האָט מען באַדאַרפֿט צופּאַסן די שפּאַס־לידער, די װערטלעך, די אידיאָמען, און בעיקר לואיס קאַראָלס װערטשפּילן, צו דער ייִדישער שפּראַך און צו דעם לעבנס־שטײגער װאָס איז באַקאַנט צו די לײענערס. װײַל ײדיש איז געװען פֿאַרשפּרײט איבער מיזרח־אייראָפּע, זענען פֿאַראַן אין דער שפּראַך װערטלעך און אױסדרוקן װאָס שפּיגלען אָפּ די ייִדישע איבערלעבונגען אין דער געגנט אין די פֿריערדיקע יאָרהונדערטער.
--
Der mekhaber fun "Alises Avantures in Vunderland" iz geven Lewis Carroll, der psevdonim fun Charles Lutwidge Dodgson fun Oksforder Universitet in England. Dos bukh iz tsum ershtn mol dershinen in yor 1865, un fun demolt on iz es ibergezetst gevorn oyf a sakh shprakhn iber der velt. Di ershte iberzetsung fun dem bukh oyf yidish hob ikh farendikt in yor 2012 (Zur-Os Farlag, Yerusholaim). Evertype git yetst aroys di dozike oysgebeserte oyflage. Beshas iberzetsn oyf yidish, iz mayn tsil geven tsu blaybn getray tsu dem englishn moker: tsu dem siper-hamayse, tsu di heldn un zeyere kharakters; un der hoypt ibertsulozn di tifkayt un dem gayst fun dem bukh. Fundestvegn hot men badarft tsupasn di shpas-lider, di vertlekh, di idyomen, un beiker Lewis Carrolls vertshpiln, tsu der yidisher shprakh un tsu dem lebns-shteyger vos iz bakant tsu di leyeners. Vayl yidish iz geven farshpreyt iber mizrekh-Eyrope, zenen faran in der shprakh vertlekh un oysdrukn vos shpiglen op di yidishe iberlebungen in der gegnt in di frierdike yor-hun-derter. - Adina Bar-El
--
"Alice's Adventures in Wonderland" was written by Lewis Carroll, the pen-name of Charles Lutwidge Dodgson of Oxford University in England. The book was first published in 1865, and since then has been translated into many languages. The first translation of this book into Yiddish was mine, completed in January 2012 (Zur-Ot Publishing House, Jerusalem). Evertype is now publishing this second corrected edition. As I was translating into Yiddish, my aim was to remain faithful to the English source, to the plot, the characters and their qualities; and mainly to retain the depth and spirit of the book. At the same time, the nonsense songs, the sayings, idioms and particularly Lewis Carroll's plays on words had to be adapted to Yiddish and to the lifestyle familiar to its readers. Since Yiddish was prevalent across Eastern Europe, there are sayings and expressions that reflect the Jewish life experience in this region in previous centuries. - Adina Bar-El

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

About the author (2018)

Charles Luthwidge Dodgson was born in Daresbury, England on January 27, 1832. He became a minister of the Church of England and a lecturer in mathematics at Christ Church College, Oxford. He was the author, under his own name, of An Elementary Treatise on Determinants, Symbolic Logic, and other scholarly treatises. He is better known by his pen name of Lewis Carroll. Using this name, he wrote Alice in Wonderland and Through the Looking Glass. He was also a pioneering photographer, and he took many pictures of young children, especially girls, with whom he seemed to empathize. He died on January 14, 1898.

Bibliographic information