Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála, 1849-1860

Első borító
Emich G., 1866 - 192 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

24. oldal - ... alkalmat. Ilyenkor minden józan előterjesztés, minden megnyugtató szó sikertelen volt. Az étvágy már rég elhagyá. Folyó hó 4-én kijelentém a grófnak, hogyha egészségét visszanyerni kívánja, innen tüstént távoznia kell ; hogy gyógyulásának mulhatlan feltétele mennél távolabb menni a fővárostól, hol minden szó, minden találkozás csak nagyobb zavarba hozza elhangult lelki tehetségeit ; de a gróf nem vala hajlandó az üdvös tanács elfogadására. Nem akarta...
20. oldal - Vér és vér mindenütt ! A testvér a testvért, a népfaj a népfajt fogja mészárolni engesztelhetetlenül és őrülten. Keresztet rajzolnak vérből a házakra, mellyeket le kell égetni.
24. oldal - Buda alig vala hátunk megett, s mar a gróf leszállt, vagyis inkább kiszökött a kocsiból, kijelentvén, hogy nem megy egy tapodtat sem, hogy visszatér Pestre, hogy mint minister, helyét el nem hagyhatja, s hogy ö együtt kiván veszni, ha kell, hontársaival.
89. oldal - Akadémia tekintetében én mit műveljek, mit tegyek - én, ki dicső elődeink útmutatását hű kegyelettel f elfogván, szerencsés voltam 1825-ben újra és sikerrel megpendíteni honi nyelvünk magasbra állítását; ... sikerrel, mondom, és jobb sikerrel, mint ők, mert a mély felfogás ugyan sajátuk, de nekem elégséges pénzvagyon is jutott osztályrészül, ... mely nélkül, fájdalom, a legmagasztosb is oly gyakran parlagon hever! Hallgassak-e, midőn tapasztalni vagyok kénytelen,...
23. oldal - ... megrezzentette keble hurjait. Az annyi küzdelmek közt rendithetlen hős ezuttal ingadozni kezdett. Folytonos álmatlan éjjeli virrasztásai közt nem látott ö egyebet, mint rémképeket, melyek ellen lelke diadalt vivni ki képes többé nem vala. És ezen lelki küzdelmekhez azon gondolat csatlakozott legkinosb hatással, hogy imádott hazája veszedelmének legfőbb oka ö maga> ö ébresztvén fel a nemzetet százados álmából. Ha magas lelki ereje legyözé is ottan a tulságos képzeletek...
88. oldal - Hogy kormányunk mostani rendszere a magyar nemzetiség igényetvel és érdekeivel szemközt áll, azt a legvakabb is észreveheti. Nemzetiségünk nekünk magyaroknak pedig becsesb, mint a föld bármily kincse, sőt. életünk. A magyar romok közt a nemzetnek eléggé nem bámulható életerején kivül, szeplötlen már majdnem csupán az akademia mutat arra, miszerint nemzetünk még kioltva nincs.
92. oldal - Akadémiától elvonván, valami más hazai célra fordítandjuk, mely célt azonban saját magunk tűzendjük ki, e foglalatosságtól mindenki mást határozottan felmentvén. És e tekintetben csak anyagi erőnek fogunk engedni. Felső-Döbling, Nro 163. nov. 6. 1858. A tekintetes igazgatóság hű szolgája Gróf Széchenyi István...
24. oldal - Csak erélyes sürgetések után sikerült öt reá bírni, hogy ismét kocsiba üljön. A haladás azonban csak nevelé a gróf sötét melancholiáját. Szüntelen hazája szerencsétlenségét emlegeté, s egész komolysággal fejtegeté, mikép nincs többé menekülés nemzetünkre nézve. Beteg képzeleteinek tükrében már látta ö hazánk fővárosát vad csordák által elpusztítva ; a század egyik legpompásabb...
90. oldal - ... akademiára bizni az ügy eldöntését — a mennyiben alapitó állásomnál fogva ahoz nekem is van szólásom — noha legnagyobb tisztelettel viseltetem mind testületileg, mind egyénileg iránta — nem kivánom, nem akarom, nem fogom; mert mig...
25. oldal - Beteg képzeleteinek tükrében már látta ö hazánk fővárosát vad csordák által elpusztítva ; a század egyik legpompásabb mesterművei. & buda-pesti lánczhídat a hullámok mélyébe temetve. s mint Marius Carthago düledékein, úgy képzelé ö magát elpusztult hazája romjain. És mikor a szerencsétlen grófot meglepi az eszelösség haragja — mint Esquirol a dühöt nevezi — az eltorzult arcz barázdáin gyakran a kétségbeesés keserű könnyei görgedeznek le. — Ilyenkor...

Bibliográfiai információk