De Gids

Voorkant
General Books, 2013 - 364 pagina's
This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Niet afgebeeld. 1861 edition. Uittreksel: ...behandelen op den kansel, of althans niet te veel op wondergeloof aan te dringen. Men zocht dat geloof overtollig temaken, opdat het verdorren en als een dood lid van zelf mogt afvallen. Men sprak het nog wel niet zoo regtstreeks uit op den predikstoel, dat de Evangelien ons geen in allen deele welgelijkend beeld van Jezus' persoon en werkzaamheid leveren, maar men deed toch al zijn best, om voor het bewustzijn der gemeente den Godszoou in den menschemoon te doen opgaan. II. Tweeerlei intusschen werd, ja, wij kunnen veilig zeggen: wordt tot heden door de meeste liberale bedienaars des woords nog altijd ten strengste volgehouden. Wat men ook wilde prijsgeven--de opstanding des Heeren en Zijne zondeloosheid te bestrijden ware een daad van onzinnigheid en heiligschennis. Geen wonder dus, dat, toen sommigen ook deze schijnbaar zoo vaste stellingen met gedurig stouter wordende twijfelzucht begonnen aan te tasten, in het eerst naauwelijks anders geantwoord werd dan door kreten van verbazing en verontwaardiging over zooveel onverstand en onbeschaamdheid. Maar de aanvallers "groeiden vast in tal" en de degelijkheid hunner wapenen deed zich steeds duidelijker kennen. Maar, wie waren de aangevallenen, de bedreigden? Door wie moest het teeken gegeven worden tot afwering van den storm? Het is zeker geen bewijs voor het vertrouwen dat men in de geestdrift der verdedigers stelde, dat eene maatschappij hier te lande noodig oordeelde met haar kostbaar eermetaal of belooning in geld vrijwilligers aan te werven, opdat op het eene bedreigde punt--de zondeloosheid--de aanval voor goed mogt worden afgeslagen. En wat het andere betreft: de opstanding--zij, die de woordvoerders der liberalen schenen, zwegen, hetzij de zaak door hen werd...

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens