Abt. Goethes Briefe (53 v.)

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

An Walter Scott 12 16 Januar 1827
13
An Jüngken 15 17 Z Januar 1827
15
17 An Joseph Natterer 15 17 Januar 1827 IS 18 An F I Frommann 17 Januar 1827
17
19 An Friedrich Theodor Adam Heinrich v Müller 18 Ja nuar 1827
18
An Johann Sulpiz Melchior Dominicus Boisseree
21
An den Großherzog Carl August 25 Januar 1827
24
25 An Johann Friedrich v Cotta 26 Januar 1827
26
An Friedrich Siegmund Voigt 27 Januar 1827
33
An Carl Wilhelm Göttling 27 Januar 1827
35
3 An I H Meyer 27 Januar 1827
36
31 An die Großherzogin Louise 3 Januar 1827
37
An Leopoldine Grustner d Grusdors 3 Januar 1827
38
35 An I L Schmidmer 2 Februar 1827
39
36 An Johann Christian Mämpel 3 Februar 1827
41
An C F Zelter 6 Februar 1827
42
39 An I L Schmidmer 6 Februar 1827
45
41 An F I Frommann 7 Februar 1827
46
42 An Jgnaz Lößl 7 Februar 1827
47
43 An I H Meyer 9 Februar 1827
48
44 An Christian Ernst Friedrich Weller 10 Februar 1827
49
45 An F I Frommann 1 Februar 1827
51
An Johann Isaak v Gerning 12 Februar 1827
52
5 An Carl Cäsar v Leonhard 13 Februar 1827
54
51 An I H Meyer 13 Februar 1827
56
53 An F I Frommann 14 Februar 1827
57
An Ludwig Heinrich v LEstocq 15 Februar 1827
58
56 An die Cottaische Buchhandlung 16 Februar 1827
62
Januar 1827 19
63
An C F Zelter 18 Februar 1827
65
59 An I H Meyer 18 Februar 1827
66
60 An den Großherzog Carl August 19 Februar 1827
67
61 An die Redaktion der Zeitschrist Eos 19 Februar 1827
68
63 An I H Meyer 24 Februar 1827
69
68 An Franz Baumann 3 März 1827
74
69 An I H Meyer 6 März 1827
75
71 An F I Frommann 10 März 1827
76
An den Großherzog Carl August 11 März 1827
77
73 An I F v Cotta 12 März 1827
78
An Sulpiz Boisseröe 11 März 1827
81
76 An Carl Georg Hase 12 März 1827
85
77 An I L Schmidmer twa 13 März 1827Z
87
78 An F I Frommann 17 März 1827
88
An Georg Friedrich Wilhelm Hegel und Carl August Varnhagen von Ense 15 März 1827
91
An C A Varnhagen von Ense 18 März 1827
93
An C F Zelter 19 März 1827
94
W An F I Frommann 21 März 1827
97
84 An I H Meyer 21 März 1827
98
86 An den Großherzog Carl August 23 März 1827
99
An David Knoll 23 März 1827
100
An Christian Daniel Rauch 27 März 1827
101
An C F Zelter 29 März 1827
102
91 An A Nicolovius 29 März 1827
106
An Leopoldine Grustner v Grusdors 3 März 1827
107
93 An I H Meyer 3 März 1827
110
95 An F I Frommann 31 März 1827
113
96 An F W Riemer März 1827ZZ
114
101 An W Reichel 3 April 1827
116
102 An Philippe Albert Stapser 3 April 1827
118
103 An Christian Gottsried Daniel Rees v Esenbeck 4 April 1827 IL
120
An Carl Friedrich Ludwig v Schiller 6 April 1827
122
An C G Börner 7 April 1827
123
106 An F Baumann 7 April 1827
124
An C F Zelter 10 April 1827
125
An W C L Gerhard 1 April 1827
128
110 An Christian Wilhelm Schweitzer 10 April 1827
129
III An A Nicolovius 11 April 1827
130
112 An I I Elton 11 April 1827
133
114 An Friedrich Wilhelm Ternite 12 April 1827
134
II5 An Johann August Gottlieb Weigel 13 April 1827
135
117 An Paul Gotthels Kummer 12 14 April 1827
136
118 An A Nicolovius 12 14 Z April 1827
137
An Berthold Georg Niebuhr 4 I5 April 1827
138
An Samuel Thomas v Sömmerring I5 April 1827
141
An F I Frommann I5 April 1827
142
122 An I H Meyer I5 April 1827
143
An Friedrich Jacob Soret 16 April 1827
144
An Sulpiz Boisseree 20 April 1827
145
127 An den Baron Franyois Girard 2 April 1827
147
128 An Rudolph Brandes 21 April 1327Z
148
An C F Zelter 21 22 April 1827
149
An Leopoldine Grustner v Grusdorf st Mai 1827
163
144 An I H Meyer 2 Mai 1827
165
An Christian Dietrich v Buttel 3 Mai 1827
166
147 An I H Meyer 4 Wim 1827
169
149 An die Herzogin v Rauzan geb de Duras 30 April 6 Mai 1827
171
150 An Johann Christian Ludwig Ludecus 6 Mai 1827
173
151 An I H Meyer 6 Mai 1827
174
153 An Henriette Ottilie Ulrike v Pogwisch geb Gräsin Henckel v Donnersmarck 7 Mai 1827
175
An v Brenn 8 Mai 1827
177
An Moritz Oppenheim 8 Mai 1827
178
An G F W Hegel 9 Mai 1827
179
An Johann Wolfgang Döbereiner 9 Mai 1827
181
159 An A Nicolovius 7 11 Mai 1827
182
An Philipp Christian Weyland 14 Mai 1827
183
162 An Ottilie v Goethe 16 Mai 1827
184
An Thomas Carlyle 17 Mai 1827
186
An den Großherzog Carl August 2 Mai 1827
187
An Friedrich Wilhelm Riemer 2 Mai 1827
188
An C F Zelter 24 Mai 1827
189
An August Friedrich Breithaupt 24 Mai 1827
191
170 An A Nicolovius 24 Mai 1827
193
171 An I H Meyer 24 Mai 1827
196
173 An Friedrich v Müller 29 Mai 1827 2
200
175 An? Mwa 1 Juni 18271
201
An Johann Diederich Gries 2 Juni 1827
202
An I W Döbereiner 2 Juni 1827
204
An den Grafen Sergei Semenowitsch Ouwaroff 3 Juni 1827
205
179 An A Kavelinn 3 Juni 1827
206
18 An den Freiherrn Carl v Stein zum Altenstein 3 Juni 1827
207
181 An F H von der Hagen 3 Juni 1827
209
182 An den Großherzog Carl August 7 Juni 1827 21
211
184 An August und Ottilie v Goethe 7 Juni 1827
212
185 An C F Zelter 9 Juni 1827
213
186 An I Elkan 9 Juni 1827
217
188 An A Nicolovius 13 Juni 1827
218
189 An C W Beuth s 13 Juni 1827
219
19 An C W Göttling 16 Juni 1827
222
191 An Friedrich August Schmid 18 Juni 1827
223
192 An v Derschau 19 Juni 1827
226
An C F Zelter 21 Juni 1827 23
232
196 An Friedrich v Müller 22 Juni 1827
233
An Friedrich v Müller 22 Juni 1827
234
An Johann Jacob und Marianne v Willemer 23 Juni 1827
236
An F I Soret 29 Juni 1827
237
20 An I I und Marianne v Willemer 29 Juni 1827
238
201 An die Gräsin Julie v Egloffstein Mde Juni 1827
239
203 An Johann Friedrich Matth s2 Juli 1827
240
An I S Grüner 2 Juli 1827
241
205 An Jgnaz Lößl 2 Juli 1827Z
243
206 An Artaria und Fontaine 3 Juli 1827
244
208 An Friedrich Carl 6 Juli 1827
245
An S T v Sömmerring 7 Juli 1827
246
210 An den Grobherzog Carl August 8 Juli 1827
247
211 An I L Schmidmer 8 Juli 1827Z
249
212 An C E Schubarth 9 Iuli 1827 25
253
214 An Carl Gottlieb Reinhardt 1 Juli 1827
255
215 An I Man 10 Juli 1827
256
217 An A Nicolovius 15 Juli 1827
257
?218 An Henriette v Pogwisch geb Gräsin Henckel v Don nersmarck Mitte Juli 1827
258
An C F Zelter 17 Juli 1827
259
22 An Carl Ludwig v Knebel 18 Juli 1827
262
An C G Börner 18 Juli 1827
263
An A C F Strecksuß 19 Juli 1827
264
223 An Friedrich v Müller 2 Juli 1827
265
An T Carlyle 20 Juli 1827
267
An C L v Knebel 21 Juli 1827
272
226 An Christian Parish und Comp 21 Juli 1827
273
227 An C W Beuth 23 Juli 1827
274
228 An I F v Cotta 26 Juli 1827
277
229 An Friedrich v Müller 27 Juli 1827
278
230 An Ulrike v Pogwisch 27 Juli 1827
279
Lesarten
283
W Göttling Ansang Februar 1827Z
304
H Frominann 28 Februar 1827
314
An Friedrich v Müller 8 März 1827
315
An H L Verlohren 8 Mai 1827
359
Lieber 25 Mai 1827
366
An? erste Hälste 1827
379
An Friedrich v Müller Ende Juni 1827
385
Tagebuchnotizen
398

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information