Sveriges nydaningstid: 1521-1611

Front Cover
1878 - 484 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 336 - ... den sanna och allmänneliga (katolska) kyrkans enstämmiga tro», spridas inom riket; vidare att, enär många falska läror nu uppkommit eller återupptagits, emedan man föraktat eller försummat den äldre kyrkans vittnesbörd om sanningen, pröfva och försvara den rätta läran efter de gamla apostoliska, Nicenska och Athanasianska trosbekännelserna och »den fromma ålderdomens vittnesbörd», och att förmå såväl professorerna vid Upsala nu verkligen återupprättade universitet äfvensom...
Page 184 - J rifve och slite af de arme stackars bönder» — skref konungen till fogdarne — »allt det de ega, tilläfventyrs under tiden för ringa sak, och följer så derefter, att när de utarmade äro, hafva de inga andra utvägar, utan nödgas gifva sig från hus och hem, hustru och barn till skogstjufvarne».
Page 83 - ... att de icke skulle kunna draga fram en bokstaf af den Heliga Skrift, dermed de kunde bevisa, att deras stora välde och herradöme hade Guds befallning att grunda sig uppå".
Page 75 - Gudsord för folket: någre kunde icke en gång rätt läsa den heliga skrift, ännu mindre förklara den, och för dessa vore det utan tvifvel nyttigt att hafva skriften på eget tungomål: derigenom betoges ock de oförståndiga och halfkunniga tillfället till skriftens förklaring, såsom denna ofta U1 förut i klostren och pä andra ställen blifvit af sådana försökt.
Page 399 - Så handlade ock hans fader. dem till med dessa ord: än I, hvad sägen I härtill? Hören I hvad desse hafva svurit, velen I söndra eder ifrån dem? Riksens råd svarade på samtelige ridderskapets och adelns vägnar, och lofvade hans fursteliga nåde hörsamhet i allt det som lände Kongl. Maj:t och fäderneslandet till gagn och goda. Men fursten hof upp handen och sade: så svärjen, att I...
Page 101 - Men för något dylikt var stämningen ännu ej beredd: allmogen ropade »att de ville behålla sina munkar och hafva dem oförjagade, efter de skulle sjelfva föda och fodra dem».
Page 468 - Han är ej blott den förste, som utfört egentliga kanalbyggnader, utan han har ock gifvit första uppränningen till den omfattande plan för Sveriges vattenkommunikationer, som af hans son och den store rikskansleren uppgjordes och, så vidt på dem ankom, var på god väg att bringas till fullbordan.»4 Därför ägde han i hög grad många förutsättningar, framför allt en vidsträckt kännedom om landet och dess beskaffenhet, förvärfvad under egna iakttagelser på ständiga resor. Han undersökte...
Page 405 - Gustaf och Sten Baner, Erik Sparre och Ture Bjelke — , hade samtidigt med riksdagen hållit öfverläggningar för att besluta om den ställning de borde intaga utan att dock kunna derom förena sig.
Page 338 - Han ma upphöja tron till himmelen, icke hålla på de gemingar som ske utan tron, försäkra att Kristus är den ende medlaren, att det på korset framburna offret är det enda hvarigenom vi varda frälsade: sedan han i allmänhet lärt detta, må han derefter rätt förklara hvad...
Page 189 - Sverige , då man förut , enligt hans eget uttryck , endast hade »en hop skärjebåtar och annat prackeri, der hvarken hjelp eller tröst medföljde

Bibliographic information