Izindab'ezinhle ezashunyayelwa ku'bantu: ng'uJesu-Kristo inkosi yetu : kanye nezinncwadi ezalotshwa ng'abapostole bake

Front Cover
Printed and published for Miss H.E. Colenso by J.M. Dent, 1897 - Bible stories, Zulu - 511 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Popular passages

Page 168 - ... 6Kwavela umuntu etunywa ng'uNkulunkulu, ibizo lake ng'uJohane. 7Lowo w'eza ngokuqinisa, ukuba aqinise ngokukanya, kona abantu bonke beya'utemba ngaye. 8Yena wab'engesiko ukukanya loko ; w'eza kambe ukuba aqinise ngako ukukanya.

Bibliographic information