ดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน: ความกลมกลืนระหว่างทฤษฎีฐานรากกับข้อมูลเชิงประจักษ์

Front Cover
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2007 - Community development - 192 pages
Measurements and indicators of social and economic strength and success in rural communities of Thailand.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
3
Section 2
5
Section 3
15

9 other sections not shown

Common terms and phrases

50 เปอร์เช็นไทล์และสูงกว่า 50 ก็คือ กระบวนการ กลุ่ม กัน กับ การ การทำนา การทำไร่ การบริโภค การผลิด การแลกเปลี่ยน การวัด กิโลเมดร ของคนในชุมชน ของชุมชน ความ คั๊อ ค่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาดรฐาน ค่านํ้าหนัก ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาดรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธี้อิทธิพลมาดรฐาน คือ จะไดัคะแนนสูงสุด จังหวัด จำนวน ร์อยละ จำนวน จำแนกดาม จำแนกดามจังหวัด จีระเดชากุล ฉมํ ฉฺ ชึ่ง ชุมชน เช่น ฐงกว่า 50 ดังนั้น ดังนี้ ดัชนี ดัว ดัวชี้วัด ดัาน ดามลำดับ โดย ไดั ไดัแก่ ตัว ตาราง แต่ ถนน ทรัพยากรธรรมชาติ ทุ เท่านั้น นภาภรณ์ หะวานนท์ นอกจากนี้ ใน 4 ของการบวิโภค ในการผลิด บทที่ บริบททางกายภาพของชุมชน ประกอบดัวยดัวชี้วัดดังนี้ ประเภท ประมาณ 1 ใน ปรากฏว่า ปราชญ์ ปลา ปี ปีที่ผ่านมา ปุยเคมี เป็น เป็นดัน เปอร์เช็นไทล์และสูงกว่า 50 เปอร์เช็นไทล์ ผ ผ ผัก ผุ ผู้นํา พิธีกรรม พิธีกรรม และการละเล่น ภาพประกอบ ภายนอก เภ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ มากกว่า 3 ใน มาดรฐาน มิติ มิติย่อย ไดัแก่ มี โมเดลที่ ยาฆ่าแมลง รองลงมา รองลงมาคือ ร่อยละ จ่านวน ฯลฯ และ และการเมีอง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ส่วน สารเคมี หมายถึง หมู่บ้าน หริอ แห่ง องค์ประกอบมาดรฐาน อบด อบด1 อย่างไรก็ดาม อำเภอ อำเภอ และจังหวัด เะ เำ

Bibliographic information