Statistik öfver Sverige, grundad på offentliga handlingar. 4e. uppl

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Popular passages

Page 88 - Hofrätt, uppå åkäran af advokatfiskalen derstädes. Domen varder genast efter afkunnandet, med alla dertill hörande protokoll och handlingar, på publik bekostnad, genom trycket, befordrad till allmänhetens kunskap. Kommer saken till Konungens Högsta domstol, förhålles på enahanda sätt. Den man, som af Riksens Ständer blifvit tillförordnad att Justitieombudsmannen i embetet efterträda, vare vid sådant tillfälle pligtig, att hans embetes skyldigheter utöfva, föranstalta om tryckningen...
Page 82 - ... skrift, vare sig inländsk eller utländsk. Hvarje författare eller förläggare stånde fritt att en honom, i följd af sådan egenskap, tillhörig skrift antingen sjelf eller genom andra föryttra; och vare för en skrifts föryttrande inga andra hinder, än de, som i 4 § af denna lag föreskrifvas. Föryttrar någon en tryckt skrift, hvarå boktryckarens namn, tryckningsorten eller årtalet icke finnas utsatta, bote för hvarje gång femtio riksdaler och stånde derjemte, i händelse skriften...
Page 89 - ... befästa vilkoren för den mellan Sverige och Norrige träffade Föreningen under en Konung, men med åtnjutande af särskilda Regerings-Lagar, än då vi öfverenskommit, att i en särskild...
Page 78 - Till grundlags stiftande, upphäfvande, förändring eller förklaring fordras alla riksståndens sammanstämmande beslut och konungens sanktion. För beslut i alla öfriga ärenden, de mål undantagna, hvarom i B. F:s 66, 69, 70, 71 och 72 §§ särskildt förordnadt är, gälle, jemte konungens samtycke, Tre stånds mening...
Page 88 - Finner komitén, som ej eger ingå uti någon pröfriing om politiska konsiderationer och förhållanden, att skriften, efter lagens bokstaf, ej åtalas kan, då ankommer det på Konungens nådiga pröfning, om förläggare eller boktryckare må, i thy fall, till mer eller mindre del af statsmedlen njuta någon ersättning för omkostnaden till tryckning och papper af hvad utaf upplagan kunnat indragas. 14:o. Skulle den oförmodade händelsen inträffa, att tryckfrihetskomitén, med anledning af...
Page 85 - B. 1844—45 borttogs detta mom. och de följande erhöllo sina nuvarande nummer.) 8:0. Qvarstad eller konfiskation gälle ej för större del af en skrift, än det eller de blad, häften eller tomer. hvarå åtal göres. 9:o. Hvar, som beträdes att hafva försålt eller utspridt en i laga ordning med qvarstad belagd eller konfiskerad skrift, vare vid alla sådana tillfällen, då han om qvarstaden kunskap egt eller bort ega, till samma ansvar som författaren förbunden, och umgälle förbrytelsen...
Page 86 - ... 4:o. Jemte en kort och noga bestämd skriftlig sammanfattning af målets beskaffenhet och skick, bör domaren då för nämnden framställa denna fråga: Är skriften brottslig efter det lagens rum, åklagaren åberopat? Och må nämnden, sedan domstolens ordförande och ledamöter afträdt, icke åtskiljas, innan densamma häröfver med ja och nej röstat. Till den åklagades fällande fordras minst två tredjedelar af rösterna; i annat fall vare han frikänd. (Enl.
Page 85 - Hofkansleren ett dagblad eller periodisk skrift vådlig för allmän säkerhet eller utan skäl och bevis förnärmande personlig rätt eller af en fortfarande smädlig egenskap...
Page 49 - Inhemte dock, i de fall, här nedanföre stadgas, underrättelse och råd af ett Stats-Råd, hvartill Konungen kallar och utnämner kunnige, erfarne, redlige och allmänt aktade, infödde Svenske Män af den rena Evangeliska Läran.
Page 63 - En månad derefter, hvilket Konungen ej äge makt att vägra eller förhindra. Der så oförmodadt hända skulle, att, vid den sålunda förlängda tidens utgång, Riksens Ständer icke hade Staten reglerat eller någon ny Bevillning till bestämdt belopp sig åtagit, då skall Konungen kunna Riksens Ständer åtskilja, och fortfare den förra Bevillningen intill nästa Riksdag.

Bibliographic information