Povel Eliesens danske Skrifter: udgivne af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie ved C.E. Secher. Første bind, Volume 1

Front Cover
Iversen, 1855 - Theology - 509 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 346 - ... att thet som er christeligtt oc redeligtt maa stadfestis / bliffue bestandigtt oc haffue magtt/ men thet som er wchristeligtt oc wredeligtt aff gijrighed/ mijshandell oc...
Page 141 - Om tith breff en agtis aff een wforstandig almwe, som ere bryggere och bagere, smeder oc sckredere, swdere oc remesnedere, bardscherre og...
Page 199 - Men siden at Fursterne framdroge sijne wenner oc tienere, ther the haffde lenge brughet wdi homodt oc moghen syndig handell, tha bleff rigdom och gotz ijlde brughet wdi then hellige kircke, fordi ther...
Page 91 - Cw wilde sette ^ ^, ord fra ord/ men haffde tw acthet/ hworc thet icke beqwemmer seg/ nar noget sckal wdsettis paa Danscke aff fremmede twnghe maall/ tha haffde tw anthen beder besindet teg eller oc anderledis wdset en tw giort haffuer. 3aa haffuer tw forwanled tertin/ ath the som ere tloge / forstode the icke latinen/ aff Danscken scknlde the icke bliffue wijße. Cher som s>"" tw haffde screffuet saadan Danscke som tw talede her vdi ^'^'^" Danmarck/ tha haffde tith arbeide nogen orsage.
Page 2 - Men ther som ieg haffde noghen tijdt waerid aff Luthers meningh, tha wilde iegh tacke gud, at hand haffde migh forlost aff then dieffuels snare, ther haffuer tha hegtet till een tijdt thennom, som ere wijsere en iegh noghen tijdt bliffuer. Dog ieg icke kendis meg nogen tijdt waere besooren anthen medt Luther eller nogher affhans tilhengere.
Page 91 - ... thet maal ther hwercken er Tydscke eller Danscke. och thet som effther Danscke maals natur oc eijedom schulde staa fore, haffuer tw seth bag oc saa forwendt, ath thet er hwercken forstandelige athsckild, eller beqwemmellige tilhobe kommet.
Page 199 - Nogre kirckens Prelater haffue syndelige brughet rigdom, tha er thet mest giort aff thenom som werdslig magt haffuer weldelige trengdt oc indsaet wdi kirckins laen oc prelatedomme.
Page 2 - Chet giffuer ieg en nw macht/ icke forthi at luter saa schriffuer/ men ath ieg less thet samme wdtij...
Page 176 - Uaadt oc alle thenom som haffue befaling at styre oc regere/ ther oc saa obenbare feijde met all crre oc dygd.
Page 95 - Moderne robte hooss ^ieremiam herrins «" tempill/ herrins tempill/ herrins tempill/ oc thet er tha icke Guds ord wij trette om/ men Guds ords clare oc christen mening/ ther tw forwender til mord/ mandrab/ tyrannij roff/ eghen willie/ till all synd oc vdygd.

Bibliographic information