Billeder på siden
PDF
ePub

2 Jan. gjeldende Tart; samt at dette Regalativ maa tage

i sin Begyndelse fra 23de Novbr. sidstleden.

2 Jan,

2 Jan,

Canc. Skrivelse (til Biskoppen over Sjels lands Stift).

Gr. I anledning af den fra Sognepræften i Nønne pad Bornholm, amtsprovst Jensen, hertil indgivpe ansøgning om, at han paa Grund af den nye Kirkegaards Indvielse uden for Byen, maae foretage Jorospaataftelse, samt hols de Gravtale hjemme, hoor "liget findes, og i Silfælde af Liigpræditen at samme maatte holdes fra Prædikestolen, (over hvilken Sag 8. Høiærværdighed under late f. M. þar afgivet Erklæring),

Har Cancelliet tilmeldt Samme til fornøden Efter's retning og videre Bekjendtgjørelse, at dette Collegis um ikke har noget herimod at erindre.

Canc. Skrivelse (til Vice:Statholderen i Nor: ge $8. Durchl. Prinds Frederik til Hessen, Ridder af Elephanten), ang. Skoleholderes Fritagelse for Veiarbeide.

Gr. Efter at have modtaget $8. Durchlauchtighede Svarftrivelse af zote Noobr. f. 2. over den fra Stifte amtmanden og Biffoppen over Aggershuus Stift hertil indkomne forespørgsel, om iffe Storeholdere, naar de ikke ere Gaardbrugere, tilkommer Fritagelse fra Veiarbeide pad Grund af 3% 41, i forordningen af 23 de Jan. 1739, og g. 5, i lacaten af gte Mai 1941, hvilken Fritagelse Kammerherre Unter, der har paataget sig Doerbestyrelsen af det nye Veianlæg til Bergen, bar formenet ei at bure de tilftanes bemeldte Skolebordere, især med Sensyn til Rodemester : Inftruren af ste Mai 1774, hvori figes: at Suuemænd ftulle til siges til 4 Dages Beiarbeide aarlig, og dens senere Sillæg, der ifte undtager Postbønder og virkelige Codleri :

Bar Cancelliet tilffrevet samtlige Štiftøvrigheder i Norge til fornøden Efterretning og Bekjendtgjørelse, åt da disse specielle Instruçer ikke kunne antages at hæve det Privilegium, som ved de citerede almindes ligè Anordninger ef tilstaaet Skoleholdere, saa fan dem iffe paalægges Veiarbeide , med mindre de ere

[ocr errors]

Gaardbrugere. Ligeledes har Cancelliet under Dags 2 Jan.. Dato til/frevet Kammerherre Anker det fornødne i den Henseende.

Circulaire (til samtlige Stiftøvrigheder i. 2 Jan. Norge), i Unledning af samme Sag.

Canc. Prom. (til Stiftamtmanden over Lol- 2 Jan, - lands og Falsters Stift), ang. Betaling i alle

Sager bør tillægges dent, som udenfor Rbhavn, qua Professor linguæ hebrex overværer Jøders Eeds 2f: læggelse. - Or, Stiftamtmanben har i Skrivelse af gbe Deebr. fiofte'

leden forespurgt om Duerlærer Stephansen i Natskou bure de ande Betaling for, som Professor linguæ hebreæ, at bære tilstede i Synagogen, naar Jøder i Overeensstem. melse med forordningen af 13de Sept. 1747 skulle aflægge Eed i offentlige Sager, eller om han i beslige Silfælde bør møde uden Betaling i Overeensstemmelse med Cancel. liets Strivelse til Bof. og Stads · Retten, daterat gde Juni 1787.

I denne Anledning svares, at farnævnte Cancellie: Skrivelse ifke er anvendelig uden for Kjøbenhavn, og at Overlærer Stephansen altsaa, naar han er tils ftæde ved Jøders Eeds Afleggelse i offentlige Sager bør tillægges en passende Betaling.

Circulaire (til samtlige Dver-Øvrigheder i 2 Jan, Norge), hvorvidt Circulairet af rode April 1810, ang. Salarium af de ved løsøre : Auctioner, foruden Kjøbesummen betingede udgivter, udvides til Norge. . Ligesom det ved Cancelliets Circulair : Skrivelse tit samtlige Over: Durigheder i Danmark af 10de April 1810 er fastsat, at der, i det tilfælde, hvor Varer, Løsøre eller Effecter ved Auction bortsælges under den

[ocr errors]

2 Jan.

2 Jan. Betingelse, at der, foruden Kjøbesummen, tillige ffal

'betales en eller anden afgivt, bør af deslige Afgivter

erlægges Taavel Auctions:Salarium, som de befalede
Procenter, der tilfalde Justitsfondet, saaledes skulde
man herved tjenstligst tilmelde (Tit.) til behagelig
Underretning, at denne bestemmelse herefter ogsaa bør
være gjeldende for Norge. '

Kentekam. Circul. (til samtlige Umtmænd i Danmark), hvorved Byfogderne indskjærpes tilbørlig Nøiagtighed ved Affattelsen af de maanedlige Liste over Priserne i Kjøbstæderne paa Korn: og Fes devarer.

Gr. Da det er indtruffet, at i nogle af de til Ramme: ret indkomne maanedlige bifter over Priserne i Stjøbstæderne paa Korns og Fedevarer er anført saadanne Kornpriser, som man efter Dorigbedernes andre Indberetninger maa ansee for urigtige, og bemeldte Lifter faledes ikke kunne ansees paalidelige nok til at nyttes efter benfigten, især tit Cai pitelstaftens Bestemmelse; laa tuide Kammeret herved ijenstligft anmode ør. N. N. om, behageligen at vide inds fliarpe Byfogderne i R. N. Umt,

Með tilbørlig Nøiagtighed at affatte bemeldte Lis ster efter de paa Stederne virkelig gjeldende Torves priser, og forsaavidt nogen af de i Listerne anførte Kornvarer ikke skulde paa Torvene være folgte i den Tid, for hvilken Listerne afgives, da udtryffeligen at anmærke det, og i dets Sted at anføre Omegnens Landepriser paa disse Varer efter derom indhentet paa:

lidelig Oplysning. 5 Jan.' Rescript (til Fyens Stiftamtmand), ang. Brotart

for Passagen over Kierteminde Lange: Bro.

Gr. Efter derom alerunderdanigft gjorte Forestilling,
samt i Betragtning af de af Cancelliet oplyfte omstæno
dig beber,

Bil 336. Majestæt tillade, at der for Passagen over
Kjerteminde Langebro herefter made fvares: af en

Kareth eller anden luft Vogn & B.; af en Vogn med 5 Jan. Kaleche eller enhver anden Vogn med 4 Heste 6 B.; af en arbeids: og anden Vogn med 2 Keste 4 -6.; af en Ridende 2 B.; hvorimod saavel de, der contris buere til Broens Vedligeholdelse ved Leverancer af Broforn', samt Gaaende, og de, der passere i Kons ge: Reiser, eller reise i Embedsforretninger, intet era lægge. Derhos tillades, at den ved Broen posthavens de Tolds og Consumtions: Betjent maae oppebære fors nævnte Bropenge , imod at der til ham erlægges 16 pct. af det indkomne Beløb.

Rescript (til Lollands og Falsters Stiftamtmand), 5 Jan. ang. Tinghuuspenges forhøielse i Lollands Sondres Herred.

Gr. Efter derom gjorte allerunderdanigfte Forestilling fra Herredsfogden i Sønder : berred, under Laalands og Fals, fters Stiftamtmandskab, samt i Betragtning af de af Cans celliet oplyfte Dimstændigheder,

Dillader 38. Majestæt allernaadigst, at der, istedet for de to B., som hidtil have været svaret af Bes boerne i Laalands Sønder : Herred pr. Toe Hartkorn til Tingmændene og Sidebrændsel til Tinghuset, maae indtil 1 Har efter, Freden, svares 3 B. pr. Tønde Szartforn. .

emesters Unsættelser underdanigft gjorde omstændigo

Rescript (til Aarhuus Stiftamtmand), ang. en Po. 5 Jan. litiemesters Ansættelse paa Thung.

Or. Efter derom allerunderdanigft gjort Forestilling, samt i Betragtning af de af Canceliet oplyfte omstændigo heder,

Vil Hs. Majestæt allernaadigst tillade, at der, saas længe Krigen varer, maae ansættes en Politiemester paa Den Thunø med 300 Rdır. aarlig Løn af Jus ftitsfondet, samt fri Bopæl og Brændsel, hvortil Om: kostningerne ville blive at udrede ved Ligning paa Dens

5 Jan. Indvaanere, og vil det være bemeldte Politiemesters

Plgt at vaage over alt, hvad der egentlig henhører til Politievæsenet paa Thung og de offentlige For: anstaltninger, som staae i forbindelse dermed; i hvila ken Henseende han bliver aldeles uafhængig af Ste: dets Serredsfoged, hvem det iøvrigt, som hidtil, tils kommer at være Dommer i alle civile og offentliga Sager, og tillige at bestyre Skiftevæsenet og det der: med forbundne overformynderie.

5 Jan.

Rescr. (til Ribe Stiftamtmand), ang. Forhøielse i Bropenge for Passagen over Sønderskou Bro.

Efter den af Eieren af Sønderskou Broe, Peder Pedersen Møller, derom allerunderdanigst gjorte Una søgning, samt i Betragtning af de af Cancelliet ders hos oplyste Omstændigheder, vil Kongen have den ved Rescr. af 3die April 1789 for Passagen over ber meldte Bro bestemte Tart forhøiet saaledes, at der af en Kareth eller Chaise erlægges 6 B.; af en Bona devogn 3 B.; af en Ridende 2 B.; af løse Heste og Hornqvæg, Stykket 1 B.; af 2 Stkr. Sviin og Faar 1 B. Dog saaledes, at de der passerer i kongeligt

Erinde eller i Embedsforretninger intet erlægge, saaa og at denne Tart anføres paa en udenfor Bomhuset ophængt Tavle til alle vedkommendes Efterretning. Endeligen er fornævnte Peder Pedersen Møller, en: gang for Alle, til Broens Vedligeholdelse af Amtets Brokasse, forundt en understøttelse af 100 Rolr.

[ocr errors][merged small]

Canc, Prom. (til den borgerlige Indroulleringsa Commission), hvorved Repræsentanterne for den jøs disfe Menighed fritages for borgerlig militair Tje: Neste.

« ForrigeFortsæt »