Vaderlandsche historie,: vervattende de geschiedenissen der vereenigde nederlanden, zints den aanveng der noord-americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken zamengesteld. Ten vervolge van Wagenaars Vanderlandsche historie, Volume 21

Front Cover
By Johannes Allart, 1798 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 213 - t Wraakzwaard ftellen „ men my nu en eerlang kenne, hoe „ zeer een Slachtoffer der wisfelvallige ,, Staatkunde, en myner onbezweeken „ Vaderlandsliefde, nogthans geheel on„ bevlekt in Eer, Deugd en Goeden „ Naam. Hoe hard en wrang ook den „ vrygebooren Man, die fteeds op Eed „ en Pligt, geen gunst of voordeel,
Page 16 - en allengskens daadlyke opfchudding. Met den aanvang van Wintermaand klommen ze tot zulk eene hoogte , dat de Heer HOVY, door een vyftigtal zyner Vrienden befchut, van de Beurs na een Kofr • fyhuis gebragt werd. - Over dit ftoutmoedig beftaan door zommigen zyner Vrienden hoog gepreezen
Page 135 - dezelve, in het byzonder van ons zullen „ vorderen, En vertrouwen wy, dat dee„ ze Declaratie aan U Ed. Groot Mog. ,, mede zeer aangenaam zyn zal, naardien „ Hoogstdezelve, ter gelegenheid van een „ gevreesden aanval by zekere op dien „ tyd geprojecteerde fchikkingen, bereids
Page 29 - ftaat van Defenfie te bren„ gen, en daar toe alles in 't werk te „ ftellen, en om verder voor Ammunitie „ van Oorlog, Wapenen en wat daar toe „ behoort, zorge te draagen en werkftel„ lig te maaken. Door welke Refolutie
Page 123 - wel aan de Provincie in 't algemeen, „ als aan de individueele Leden derzelve, „ verbonden zyn en blyven, zo als wy „ dan ook reeds voorlange aan de goede „ Ingezetenen belofte van fchadeloosftel„ ling hebben gedaan, met Declaratoir,
Page 53 - t getal en de aanzienlykheid der Leden, zo wel als aan de bezigheden en verrigtingen -, die reeds daadlyk plaats greepen, of nog in 't plan lagen om ter hand genomen te worden. Men wilde daarenboven een
Page 136 - van minder noodzaak„ lykheid; dewyl wy redenen hebben om ,, te vertrouwen, dat het aan U Ed. Mog. „en aan de Regeering der Stad Utrecht ., thans zo onbekend niet meer is, dat, „ geduurende de laatfte ongelukkige
Page 17 - verwarring , deerlyk geflaagen. Geheel de Beurs geraakte in verwilderden opftand, de meeste Kooplieden vlooden van die onveilige plaats. De Vrienden van HOVY bragten hem, even als den voorigen dag, in veiligheid weg.
Page 163 - worden. . „ Wy erkennen, dat wy niet doorza„ gen het gevaar dat het in heeft, en 't „ beleid dat 'er van nooden is om aan
Page 203 - Regten te rug te eifchen; dat zy, die 1787. „ gehouden zyn dezelve te beveiligen, 1788. „ grootmoedig en belangloos tot inkeer „ komen; dat eindelyk de Rede de fchan„ delyke vooroordeelen der Overheden, „ die hun vervolgen, geneezende, de „ willekeurige geweldenaaren moge over„ tuigen, dat zonder Vryheid geen ge„ luk, geen welvaard, en geen luister,

Bibliographic information