Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Volume 3, Issue 1

Front Cover
Ter Lands-drukkerij, 1869 - Indonesia
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 330 - Over gronden, door Inlanders voor eigen gebruik ontgonnen, of als gemeene weide of uit eenigen anderen hoofde tot de dorpen...
Page 254 - Secretaries of Embassy and Legation, on the Manufactures, Commerce, etc., of the Countries in Which They Reside".
Page 328 - Ontwerp van wet tot vaststelling der grondslagen, waarop ondernemingen van landbouw en nijverheid in Nederlandsch-IndiŽ kunnen worden gevestigd.
Page 330 - Verhuur of ingebruikgeving van grond door inlanders aan niet-inlanders geschiedt volgens regels, bij algemeene verordening te bepalen.
Page 242 - De commissie plaatste zich daarbij geheel op het standpunt, dat de koloniŽn bestaan voor het moederland, en niet het moederland voor de koloniŽn, en zeide uitdrukkelijk, dat de Javanen niet bevoordeeld mogten worden ten koste der ingezetenen van de Bataafsche republiek.
Page 218 - Oost-Indien, want is genoechsaem een beslooten haven, ende men ean op 12 vadem op een steen worp van de muren van de stadt Grisse, twelck de prinsepale stadt is, met groote scheepen leggen. t'Noortgat heeft 3 vadem water, ende is cleygront als op pampus, t'oostgat hebbe ick diepen laten van ons stierman, ende niet min op...
Page 147 - Personen behoorende tot de inlandsche of daarmede gelijkgestelde bevolking zullen met Europeanen of daarmede gelijkgestelde personen in het huwelijk mogen treden, mits zij zich vooraf hebben onderworpen aan de geheele Europeesche wetgeving aangaande het burgerlijk en handelsregt.
Page 369 - Kili. Wanneer zij daardoor genoegzaam woedend gemaakt zijn, wordt het schuif je in het midden van de toembeng weggenomen en begint de strijd. Een krekel, die eenmaal het onderspit gedolven heeft , is voor verdere gevechten ongeschikt. Om den krekel woedend te maken wordt hij, kort vůůr het gevecht, (heimelijk) gevoed met zeer fijn gestooten pitten van de bekende ketjoeboeng, die daartoe in de rijst gemengd wordt. Valsche spelers doopen vooraf de kili in eene oplossing van trasi en raken daarmede...
Page 244 - Hij waardeert niets van hetgeen zijne volstrekte behoefte te boven gaat, noch goud. noch zilver, noch sieraden , noch andere bezittingen , wanneer hij die door den arbeid zijner handen moet verkrijgen. Niets te doen, is het toppunt van zijn aardsch geluk; werken zijn grootste plaag.
Page 313 - Kerken in het buitenland, zooals van de Hollandsche gemeenten in Rusland , te Moskou . Thoela, Archangel, Petersburg enz. ; in de Levant , te Constantinopel , Smirna , Aleppo ; in Amerika, in Nieuw-Nederland, BraziliŽ, Guiana, Suriname, de WestIndische eilanden ; in Afrika , in Angola , de Kust van Guinea , de Kaap de Goede Hoop ; op Ceilon en op het vaste land van IndiŽ. Hoe verschillend toch de handelsmaatschappijen waren...

Bibliographic information