மின்தமிழ்மேடை - 1

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 15, 2015 - Literary Collections - 57 pages

 தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் காலாண்டு மின்னிதழ்

 

Common terms and phrases

அங்கு அதன்பின் அதனோல் அதிகம் அது அந்த அய்யனார் அர் அர்கள் அரசு அவர் அவரது அன்று அைவில் ஆட்சிக்கு ஆண்டு ஆம் ஆனால் ஆனோல் இதழ் இது இந்த இந்திய இந்து இந்து மத இப்படி இர் இரண்டு இராம இருக்கும் இருந்து இல் இல்லை இல்ளல இன்ளறய இன்னும் இனி உண்டு உதயபெருமாள் கவுண்டர் உதயவபருமாள் கவுண்ைர் உள்ை எண்ணிக்ளக எந்த எல்லோம் எழுதிய என் என்பது என்ற என்று என்றும் என்ன என எனும் ஏன் ஒர் ஒரு ஒருர் ஒவ்வோரு ஒன்று ஓர் கதை கவுண்டரின் காந்தி குதிரை கூட கொண்டு கோட்சே கோந்தியின் கோலம் சட்டிஸ்கர் சில சிவகங்கை சின்னம் சிெகங்ளக சீக்கியர் சோளுக்கிய சோளுக்கியர் டிசம்பர் தங்கள் தமிழ் தமிழக தமிழகம் தமிழர்கள் தன் தனது துப்பாக்கி தோன் ந்த நம் நரே நான் நிளல நீ நீங்கள் நூல் நூளல நோடோர் குல நோம் நோன் பல பளையில் பற்றிய பாகிஸ்தான் பிரார்த்தனை பிறகு புலிவகசி போரத மக்கள் மகாத்மா காந்தி மகோத்மோ மட்டும் மட்டுவம மதம் மலேசிய மன்னர் மிக மிகவும் மித்திரன் மீண்டும் மீது முதல் முஸ்லீம் வகோட்வச வகோண்டு வகோயில் வகோயில்கள் வசய்து வண்டும் வதோழில் வபரிய வபோது வபோல வபோன்ற வரும் வளல வற்றி விட்டு வெள்ளையர் ளர ஜனவரி Gandhi India South Africa

Bibliographic information