Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 5

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1795 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 3432 - Reiblutie worden gezonden aan het Committé tot de Algemeene Zaaken van het Bondgenootfchap te Lande, met verzoek , om tot bovengemelde einde, twee Leden uit hun midden te willen benoemen met hunnen Secretaris.
Page 3941 - Tarwe zelf niet meer voorhanden zyn mogt , een derde ten behoeve van den Aanbrenger, een derde ten behoeve van den Officier die de calange doen zal, en het overige een derde ten behoeve van de Armen der Plaats daar zulks mogt zyn gefchied.
Page 3454 - Be tti er deren , die zo klein in hunne gewaande grootheid waren, verbleeken; wel ras, gedienftig aan den wenk van eenen Stadhouder , die Meester van zyne Meesters wilde zyn, en wiens heerschzucht , gevoed door eene trotfche Vrouw , hem naauwer verbondt aan vreemde Hoven , dan aan 't Vaderland dat hem voedde, riepen zy ontfteld: „ te Wapen! te Wapen ! laat ons mede ,, tegen dat Volk opftaan, het welk zo ftout is, „ vry te willen zyn; laat ons mede die weder...
Page 3492 - Gedaan in den Hage, onder het klein Zegel van den Lande, den 20 September 1730. Onder stond, Ter ordonnantie van de Staaten.
Page 3457 - Iaat ons voor het Vaderland , die naam zo waard aan allen die een welgeplaatst hart hebben , de moeilykfte...
Page 4203 - Dat wy volkomen overtuigd zyn, „ dat de Magt, welke ons toevertrouwd „ is, alleenlyk berust, en dat wy die ook „ alleenlyk hebben ontvangen van de „ vrye keuze onzer Medeburgeren. Dat „ geen Oppergezag by ons ; maar dat de „ eigenlyke Souverainiteit by het Volk is „ berustende, en wel zodanig, dat het „ Volk de uitoefening van 't zelve aan „ zyne Vertegenwoordigers kan vertrou„ wea ; doch zonder hetzelve ooit te kun'
Page 3662 - Schatten en Manfchappen van hem terug te vorderen? Heeft hy niet met verguizing der openbaare trouwe onze ryke laadingen , hem zo fnood door den Stadho'uder toegezonden, in zyne Havens gehouden?
Page 3409 - In aanmerking van tyd en omftandigheden , is 'er ja veel, zeer veel verricht, maar meer blyft 'er nog te doen. Wy zyn veele gevaaren ontkomen, maar hebben 'er ook nog veelen te duchten.
Page 3972 - Reprefentanten en verdere omltanders, aldus: ll^n gy, wie gy ook zyn moogt, die tot dus ver *-* deezen luisrerryken dag met ons gevierd hebt , gedenkt altoos aan denzelven ; laat ons nimmer vergeeten, dat wy op den rand van ons verderf zynde, en by het...
Page 3610 - De flaverny van éénen dag is nog te lang voor eene vrye Ziel. Zy is te drukkender voor onsom ze aan te neemen , te fcbandelyk voor u , Bataaven!

Bibliographic information