Ordbok öfver svenska spraket, Volume 1

Front Cover
Tryckt hos J. Beckman, 1830 - Swedish language
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 8 - Akademien uppställda system for ögonen införa stadga och reda i rättskrifningen, att bibringa klart begrepp om de allmänna ordens betydelser, att antyda rätta sättet för deras begagnande, med ett ord att upptaga allt det hufvudsakliga, som i och för ett...
Page 16 - Manga af dessa äro ganska uttrycksfulla och i hög grad egnade att gifva stilen saft och färg.
Page 8 - Oaktadt den fräjdade författarens snille och skarpsinnighet icke heller här fbrneka sig, mäste man likväl beklaga, att äfven detta företag synes af allmänheten icke blifvit omfattadt med tillräcklig välvilja, ty, sedan andra haftet âr 1844 utkom, här ingen vidare fortsättning afhörts.
Page 17 - Förklaringen mäste derföre vara sa füllt motsvarig begreppet, att man kan säga »detta är detta», att det ena kan i alla fall och händelser saltas i stallet för det andra.
Page 8 - ... sednare tiden med sin uppmuntrande hyllest understödt litterära verk af icke obetydlig omfattning, skulle eljest med likgiltighet âsett bemödanden af sä stör vigt för landets sprâk och nationens allmänna bildning.
Page 16 - Dalin i bruket högsta norm vid utarbetandet av ordböcker. I inledningen till ordboken 1850 (sid. 16) skriver han sàledes: "Hvad rättskrifningen beträffar, har Svenska Akademiens stafningssätt blifvit följdt, endast med högst fá undantag i de fall, da allmänna bruket torklarat sig för ett afvikande skrifsätt.
Page 8 - Man gjorde rättvisa ât (örfattarens varma nit for saken, bans osparda flit och fosterländska syfte, men allmänheten ryggade tillbaka för en vidlyftighet, som hotade med alltför lângvarig väntan och ganska kännbar penninguppofl'ring.
Page 8 - ... han anser sig derföre böra öppet förklara, att han blott i det väsendtligaste...

Bibliographic information