Försök till historia om Sveriges boktryckerier, Volumes 1-2

Front Cover
Norstedt, 1871 - Press law - 231 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 89 - peninger som Anders Gutterwittz blef them schyllig för fracht och Täringh när han drogh ifrån Tysland. Datum then 24 Decembris &c 84. Wår ynnest tilförende &c Tigh är wäl wetterligit Nielss Larsson thett wij för tu åhr sädan late hijt in i Riket Thenne Brefuisere Anders Gutterwitz för en boktrykere
Page 211 - hade törhända Konung CARL XI ej gjort sådana författningar på säkerhetens bekostnad, som gjorde Konungamakten förhatlig, och kastade grunden till de Provinsers söndring, hwilka Riket miste i dess Sons tid, och hwilkas påföljd warit all den oreda, som nyss tagit sin
Page 225 - en skräck, för den dygdige, den gode Medborgaren en seger, för den brottslige och lastfulle en fasa, för den fattige et stöd, för den lidande en tröst, och för Oss Sjelfwe den mast
Page 211 - med så mycken framgång för honom döljer. Embetsmän njuta den förmån, att emottaga wäl förtjenta och oförfalskade beröm; eller ock äga de tillfälle, att upplysa allmänheten öfwer falska uttydningar om deras göremål. Folket äger ändteligen den säkerheten, att frambära dess klagan; den trösten att sig beklaga, och ofta blifwa öfwertygade om ofoget af dess klagan.
Page 4 - ey heller ther nogit tilgiort till eller fraa än tha mik syntis nyttigt vare ät nogre vore i riikit som embethet kunne naar the tydzske fare hem med thet the her förwerffuet" haffue.
Page 67 - der någon begärar, vil och någon flere exemp. tryckia, gifves l Dal. Kr. Mt. för hvart 100, och lefverera trenne correctur. Han skall taga till sigh trenne exemplaria uthaff alt thet som tryckes här wedh Academien, och lefwerera der aff ett exemplar att förvaras uthi Consistorii archivo, och twenne till Acad. Bibliothek.
Page 155 - finna sin räkning. Ty det är onekeligt, att den tryckningen, såsom mindre accurat, werkeligen går något fortare, hälst man lägger en hel ,hop ark i sender i Pressen eller Däckeln, som det kallas, och trycker sedan fort, utan att särdeles kunna se och i akt taga, att allt blir lika godt.
Page 47 - det äfven det Hans Excellens nu gaf till en Bibliothekaries lön måtte användas till böckers uppläggande och att låta gjuta ett musikaliskt tryck och omgjuta Curios utnöttaste stylar. Så vill
Page 211 - Hade Tryckfriheten kunnat upplysa CARL XII om dess sannskyldiga ära, hade denne ädelmodige Konung prefererat att styra ett lyckligt folk, och ej sträfwat att herrska
Page 210 - finnes i de bästa inrättningar; skulle man ej tillåta någon nyttig inrättning, af farhåga för missbruk, som deraf kunde födas, blef aldrig något gagneligt gjordt i det allmänna.

Bibliographic information