Késmárki Tököly Imre naplója 1676-1678. évekből

Első borító
Eggenberger F., 1866 - 199 oldal
0 Ismertetők
A Google nem hitelesíti a véleményeket, de nem valós információk észlelése esetén ellenőrzi és eltávolítja őket
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Tartalomjegyzék

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

66. oldal - ... és az francziai pénzt felvehették volna. Bár azt írják vala eddig is Kende uraimék, s jobban lettek volna az dolgok. Azonban beszéli azt is, az követek magok is csakhamar már elérkeznek, és ö is az fővezér tihajátúl úgy bocsáttatott, biztasson bennünket s mondja meg nevével nekünk, követ atyánkfiai minden bizonnyal jó válasszal bocsáttatnak, és már mit sem késnek ; Székely László uramat is az Dunánál tanálván, reményli 23 augustusban mehetett Constantinapolyba....
167. oldal - ... legényeket kik az parancsolatokat semmire bocsátván másfelé mentek inkább az katonákkal prédálni s nyerekedni. Kihez képest más formában való orvoslásához kelletvén az dolognak fognom, elküldtem sietve az szendrei tisztek után is jöjenek ide, hogy az mit közönséges akaratbúl jobbnak tanálunk cselekedjük azt. Egyedül Petneházi Dávid felelt meg az készségnek, ki is seregét is Poroszlón oly véggel hagyta, hogy ha kivántatnék mindjárt elöállhassanak. Ebéden...
91. oldal - ... hogy siessek kimenni közikbe reménykednek, mivel köz (?) is gyülekezik, az derék táborunkkal se egyesedhettek meg. Böszörménybül az praesidiomat kivitték, az lakósok gratiát kérnek , kiknek is az én s velem kimenendő becsületes magyarországi rendek consensusok nélkül gratiát nem adnak. De az mi nagyobb a Tiszán innen való hajdúvárosok felvételére, azoknak elrontására az végbeli törökök is vélek megegyezni akarnak , és ha hol ők nem cselekszik az törökök...
112. oldal - ... assecuratiót kivánván közönségesen az nemzettől is abban telék reggel alkalmas idő; kit is megadatván nekiek egész csaknem délig vonódék az idő, s még is órát kértek magoknak. Értvén pedig bizonyosan azt is, hogy Kopp táborostúl általjött az Tiszán , és tegnap Eszlár nevű faluba szállott, félvén non putaremtül is, és az hajdúknak is hamisságokat experiálván, Isten kegyelmébül rendelt seregekkel, gyalogokkal, és három taraczkkal is Böszörménynek ostromnak...
170. oldal - Jó reggel elindultak onodi tiszt uraimék, és én is elunván az benheverést kimentem nyúlászni, és csak estveli könyörgéskor tértem vissza. Vacsorán az onodiakban felesen voltak nálam. Az nyúlakkal szép mulatságom is volt. Az idő igen melegen szolgált, és az éjjel is csendes, de hives idő lön. Április. 1. Pintek. Tegnap estve többecskét mulatván kelletinél nem voltam szinte jól, s reggel se kelvén fel. Azonban felkelvén érkezék Borbély György gyalog vicekapitány,...

Bibliográfiai információk