De Gereformeerde Kerk-bode in Zuid Afrika

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 114 - Jezus daar kwam. 25 De andere discipelen dan zeiden tot hem : Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen : Indien ik in zijne handen niet zie het teeken der nagelen, en mijnen vinger steke in het teeken der nagelen, en steke mijne hand in zijne zijde, zoo zal ik geenszins gelooven.
Page 392 - Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken...
Page 81 - Gij hebt het gezegd. Doch ik zegge ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des menschen. zittende ter regterhand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels.
Page 213 - Gods, en worden om niet gercgtvaardigd vit zijne genade, door de verlossing, die in CHRISTUS JEZUS is, welken God voorgesteld heeft tot eene verzoening door het geloof in zijn bloed ; tot eene betooning van zijne regtvaardigheid door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods...
Page 212 - Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
Page 360 - Noach in de arke ging; en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. 28 Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot ; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij...
Page 160 - Gaat tot zijn poorten in met lof, Met lofzang in zijn heilig hof ; Looft Hem aldaar met hart en stem; Prijst zijnen naam; verheerlijkt Hem. Want goedertieren is de Heer; Zijn goedheid eindigt nimmermeer; Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht, Tot in het laaste nageslacht.
Page 392 - De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts.
Page 105 - Zoo wordt aan dezen zwaar beproefden Broeder het heerlijk woord der Schrift vervuld: Ľ die het zaad draagt , dat men zaaijeu zal , gaat al gaande en weenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijne schoven.
Page 167 - Want ziet uwe roeping, broeders ! dat gij niet vele wijzen zijt naar het vleesch, niet vele magtigen, niet vele edelen. 27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zoude, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zoude beschamen...

Bibliographic information