De Gereformeerde Kerk-bode in Zuid Afrika

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 269 - Daarom zijt niet bezorgd, zeggende : Wat zullen wij eten ? of wat zullen wij drinken ? of waarmede zullen wij ons kleeden ? 32 Want alle deze dingen zoeken de heidenen ; want uw hemelsche Vader weet, dat gij alle deze dingen behoeft.
Page 231 - ... haar keerende, zeide.: Gij dochters van Jeruzalem ! weent niet over mij, maar weent over u zelven en over uwe kinderen.
Page 157 - Toen begon hij zich te vervloeken, en te zweren : Ik kenne den mensch niet: 75 En terstond kraaide de haan ; en Petrus werd indachtig des woords van Jezus, die tot hem gezegd had : Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen.
Page 161 - Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe", is wel de meest tot ons sprekende en aangrijpendste vertolking van de blijde Kerstboodschap.
Page 184 - Ik bezweer u bij den levenden God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. 64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch ik zeg ulieden, van nu aan zult gij zien den Zoon des menschen zittende ter rechter/iand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels.
Page 60 - Uit wien al het geslachte in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 Opdat hij u geve, naar den rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijnen Geest in den inwendigen mensch...
Page 132 - Een Kind is ons geboren , een Zoon is ons gegeven , en de heerschappij is op zijnen schouder; en men noemt zijnen naam Wonderlijk, Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst...
Page 40 - Voorwaar ik zegge u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, tot dat alles zal geschied zijn. 33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijne woorden zullen geenszins voorbijgaan. 34 En wacht u zelven, dat uwe harten niet te eeniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden des levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkome.
Page 134 - Hebt uwe vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen...
Page 132 - Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

Bibliographic information