Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen: die voorgevallen zyn in de Vereenigde provincien, de generaliteits landen, en de volkplantingen van den staet. 1.-33. deel, 1766-98, Volume 4

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 4164 - Ordres gegeven hebben , van de Stad weder .te verlaten , en zyn de Leden der Commisfie aldaar door Hare Koningl. Hoogh. op eene vriendelyke...
Page 3050 - Hoe toch zoude men met meer gelatenheid de ongeloojfelykt verzuimen kunnen te kennen geven , welke in dit fielangryk point reeds zoo lang hebben plaats gehad ? Daar het vyandelyk leger in den besten ftaat gebracht en van alles voorzien is, blyven wy aan onze zyde, van de...
Page 3071 - Militaire zaaken om met en nevens eenige „ Heeren Gecommitteerden uit de Raad van ,, Staaten, by Haar Ed. zelfs te nomineej, ren , te vifiteeren , examineeren en van „ alles alhier ter Vergadering Rapport te
Page 2256 - Staat, op den rand van zynen ondergang brengen, en wy kennen het vermogen, het welk by dat zelfde Artikel, in dergelyke gevallen, aan de Bondgenooten is overgegeven: Wy zien eindelyk de verdeeldheden, wanorde, zedenbederf, en uitdrooging van alle de takken van den algemeenen welvaart, door...
Page 2254 - Maar Uw Ed. Mog. blyven daar en boven noch voortgaan onze kusten, en die der Provincie van Utrecht, te gelyk met de Scheepvaart van alle de Bondgenooten, op de Zuiderzee, onveilig te maaken door gewapende Vaartuigen, welke, even als de Officieren, die daar over het bevel voeren, onder geene andere bestellinge kunnen nog mogen zyn, dan onder die der gezamentlyke Bondgenooten en Hoogstderzelver byzondere Collegien ter Admiraliteit.
Page 3188 - ... bekroond te zien met eenigen invloed op de meerderheid der Leden ; maar integendeel , op den 13 July moeten aanhoorcn, en by de meerderheid ter Conclufie zien brengen een antwoord op de bekende Memorie van 'sKonings Afgezant...
Page 4157 - Ordres te mindere zwarigheid te moeren tnaaken , om dat niemand weten konde , wat 'er van de verfpreide tyding waar was , en welke bedoelingen daar onder konden verborgen zyn , en om dat UKd.
Page 2257 - Unie, voor ons zelf onmogelyk zoude kunnen maken, schoon wy anderzins, zelfs ten opzichte van Uw Ed. Mog., hoe zeer ook door Hoogstdezelve verongelykt, evenwel ons niet, dan door Uw Ed. Mogs. eigene handelwys daar toe gedwongen wordende, aan de geringste gehoudenheid ont[t]rekken willen, waar toe wy ons eenigszins kunnen verbonden reekenen.
Page 2257 - Burger en Burger aankweekt; die geduurig nieuw voedzel geeft aan die hoofdbron van wederzyds geweld en plundering; die het onderling vertrouwen en de goede orde verbant uit alle de deelen van het Staatsbestuur van...
Page 3190 - J — op eene arbitraire wyze thans plaats vinden , en byzonder gepleegd worden by eene Commisfie , welke met eene...

Bibliographic information